Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Yên Bái: triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách

12/05/2020 15:23:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội và các ngành chức năng trên địa bàn, bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tại xã.

Để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, thông qua hệ thống các tổ chức tín dụng, ngành Ngân hàng đã thực hiện đầu tư tín dụng trên địa bàn toàn tỉnh góp phần thúc đẩy thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội và các ngành chức năng trên địa bàn, bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Kết quả thống kê cho thấy tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến ngày 31/12/2019 đạt 3.056.000 triệu đồng, tăng 285.000 triệu đồng so với năm 2018. Với nguồn vốn sẵn có Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ các chương trình đạt 3.051.000 triệu đồng, tăng 283.500 triệu đồng so với năm 2018 (tăng 10,2%).

Nợ ngắn hạn chiếm 0,1%, nợ trung hạn chiếm 95,7%, nợ dài hạn chiếm 4,2%. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh còn 82.936 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đang có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái. 

Trong năm, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã thực hiện cho vay 21.898 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền cho vay 852.000 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch dư nợ cấp trên giao.

Qua kiểm tra, đánh giá về hiệu quả tín dụng chính sách cho thấy đa số hộ nghèo được vay vốn chính sách đã chuyển biến về ý thức trong sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích thoát nghèo, chuyển biến về ý thức vay - trả. Nhiều hộ nghèo đã cải thiện đời sống nhờ sử dụng vốn ưu đãi, nhiều hộ vay vốn đã thoát nghèo vươn lên làm giàu có mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, trở thành tấm gương cho các hộ khác học tập, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào xóa đói giảm nghèo. 

Các chương trình tín dụng chính sách đã thực sự giúp hộ nghèo, hộ chính sách có vốn để đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo, góp phần thực hiện tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, hoàn thành chỉ tiêu về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Biên tập