Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: tình hình triển khai thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội

11/10/2016 09:12:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhằm tăng cường tốt công tác thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện một số nội dung.

Tư vấn trợ cấp các hộ gia đình hàng tháng

Công tác chỉ đạo

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-LĐTBXH ngày 3/11/2015 Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch điều tra, thu thập thông tin về hộ có đối tượng  bảo trợ xã hội năm 2015; Quyết định số 1655/2015/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Phương án thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2015 cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục bảo trợ xã hội và Ban quản lý Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 10 /KH-LĐTBXH ngày 24/3/2016 về việc điều tra thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng để thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các công văn để chỉ đạo, đôn đốc các nội dung có liên quan đến việc điều tra thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Căn cứ Kế hoạch của Sở, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành các Kế hoạch và Công văn chi đạo việc điều tra tại địa phương mình.

Kết quả tổ chức thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Bảo trợ xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã thành lập đoàn cán bộ của tỉnh đi dự tập huấn nghiệp vụ điều tra tại Việt Trì theo đúng thành phần quy định. Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Bộ và Ban quản lý Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội, Sở đã làm các thủ tục để nhận phiếu điều tra và tạm ứng kinh phí điều tra từ Trung ương đồng thời chuyển phiếu và kinh phí tạm ứng cho các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện.

Sở đã phối hợp với các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra trực tiếp cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và cán bộ Văn phòng Thống kê tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau khi được tập huấn điều tra, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức điều tra, thu thập thông tin theo kế hoạch. Đến nay qua kiểm tra cho thấy đa số các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành bước thu thập thông tin tại hộ gia đình và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện phiếu. Tại một số địa phương như huyện Trấn Yên, Thành phố Yên Bái đã bắt đầu tiếp nhận phiếu để nghiệm thu cấp huyện. Dự kiến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh sẽ kết thúc viện hoàn thiện phiếu và nộp về huyện, thị xã, thành phố để nghiệm thu trong thời gian cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2016.

Công tác kiểm tra, giám sát

Trong quá trình điều tra, Sở đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc điều tra tại huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Đến nay các đoàn công tác của Sở đã tiến hành kiểm tra tại gần 40 xã, phường, thị trấn của 8/9 huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó các huyện, thị xã, thành phố cũng cử cán bộ đi kiểm tra, giám sát tại nhiều xã, phường, thị trấn khác. Qua kiểm tra cho thấy các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn nhìn chung đều chấp hành tốt việc tổ chức điều tra thu thập thông tin theo kế hoạch chung của Sở. Các Điều tra viên đã chấp hành đúng quy trình điều tra. Các thông tin ghi trong phiếu đã phản ánh đúng điều kiện thực tế của các hộ có đối tượng Bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại thời điểm điều tra.

 

 

Thu Hương