Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tỉnh Yên Bái tiến hành thu thập đặc điểm hộ nghèo, cận nghèo, trợ cấp, trợ giúp xã hội.

11/10/2016 10:13:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để công tác thu thập thông tin vào phiếu đạt yêu cầu chất lượng theo quy định và đồng thời đáp ứng về tiến độ thời gian bàn giao phiếu, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Công văn yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ.

Thực hiện Kế hoạch số 10 /KH-LĐTBXH ngày 16/02/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo ( Phiếu C) và hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng (Phiếu C1). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện,  thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu phiếu theo hoạch số 10 /KH-LĐTBXH ngày 16/02/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo các xã, phường thị trấn làm sạch phiếu theo hướng dẫn trước khi nhận bàn giao. Nếu phiếu bị rách, nhầu nát, nhoè, bẩn, điền thông tin không đúng quy định và không đảm bảo cho công tác nhập liệu thì phải chép sang phiếu mới.

Sở đã cấp phiếu C và C1 cho các địa phương theo 2 đợt, đợt một cấp 114.185 phiếu ( 93.920 phiếu C, 20.265 Phiếu C1) dư 16% số phiếu so với số hộ cần thu thập; đợt 2 tiếp tục cấp bổ sung tổng số 8.000 phiếu (trong đó 5.000 phiếu C và 3.000 phiếu C1) cho các địa phương. Hiện nay theo thông báo của Ban Dự án Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phiếu C và C1 không còn để cấp bổ sung, vì vậy các địa phương cần điền thông tin vào phiếu và bảo quản cẩn thận để tránh bị hỏng hóc. Trường hợp nếu địa phương nào để phiếu bị hỏng hóc không đảm bảo chất lượng thì địa phương đó phải bỏ kinh phí ra thông qua Ban quản lý dự án Bộ nhờ in thêm phiếu để điền lại thông tin vào phiếu. Thời gian Sở tiếp nhận bàn giao phiếu của các địa phương từ ngày     20-30 tháng 4 năm 2016, cụ thể từng địa phương sẽ thông báo sau.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các nội dung trên để công tác thu thập thông tin vào phiếu đạt yêu cầu chất lượng theo quy định./.

 

Thu Hương