Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo

01/12/2016 16:02:00 Xem cỡ chữ
Trong 3 năm (2013 - 2016), toàn tỉnh Yên Bái đã tiến hành 332 cuộc thanh tra hành chính tại 800 cơ quan, đơn vị; thanh tra chuyên ngành 9.567 cuộc. Ban Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 3.947 lượt công dân đến trụ sở thực hiện quyền KNTC; tiếp nhận và xử lý 5.648 đơn...

Những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản có liên quan về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng, chỉ đạo UBND tỉnh thành lập Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành lập ban tiếp công dân tại 9 huyện, thị, thành phố đặt tại văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, thị, thành phố đồng thời mỗi đơn vị phân công 2 cán bộ chuyên trách và một số cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, HĐND các cấp cũng tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp công dân, giải quyết KNTC phù hợp, hiệu quả.

Trong 3 năm (2013 - 2016), toàn tỉnh đã tiến hành 332 cuộc thanh tra hành chính tại 800 cơ quan, đơn vị; thanh tra chuyên ngành 9.567 cuộc. Ban Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 3.947 lượt công dân đến trụ sở thực hiện quyền KNTC; tiếp nhận và xử lý 5.648 đơn; trong đó, xem xét giải quyết 866 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền. Nội dung KNTC tập trung vào các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và chế độ chính sách an sinh xã hội. Phần lớn các KNTC đều được xem xét, giải quyết ngay từ cơ sở, đúng quy định, đúng thẩm quyền có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các ngành, các cấp.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, giải quyết các vụ KNTC phức tạp tồn đọng, kéo dài theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ được các ngành chức năng quan tâm giải quyết. Thời gian qua, đã rà soát 12 vụ việc, sau rà soát đã thông báo chấm dứt khiếu nại đối với 3 vụ việc; các vụ việc còn lại UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Thông qua công tác thanh tra, đã thu hồi vào ngân sách Nhà nước trên 38,5 tỷ đồng và xử lý hành chính 14 tổ chức, 109 cá nhân.

Qua công tác giải quyết KNTC đã xử lý thu hồi cho ngân sách Nhà nước 441,235 triệu đồng và 1.952 m2, thu hồi trả lại cho người dân 139,306 triệu đồng và 63.358 m2 đất. Trong quá trình giải quyết, các ngành chức năng luôn chú trọng xác minh làm rõ nguyên nhân, động cơ, xác định rõ bản chất vụ việc để giải quyết.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, các lớp tập huấn... Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong công tác giải quyết KNTC, góp phần ổn định tình hình ở địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Thời gian tới, các nganh, các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC”; đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giải quyết KNTC; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, giải quyết các KNTC thuộc thẩm quyền; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc, không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Theo Báo Yên Bái