Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Ngành Thuế Yên Bái chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế

07/04/2020 10:29:00 Xem cỡ chữ
Nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn cho người nộp thuế trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ngày 31/3/2020, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn gửi các đơn vị trong toàn ngành về việc tăng cường hỗ trợ, giải quyết các TTHC cho NNT do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Yên Bái yêu cầu các phòng chuyên môn, Chi cục Thuế các huyện, khu vực, thành phố tổ chức triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

Thứ nhất: Đối với Chi cục Thuế các huyện, khu vực, thành phố

Thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời cho người nộp thuế lập đầy đủ các hồ sơ đối với các trường hợp được nghỉ bỏ kinh doanh, gia hạn nộp thuế, điều chỉnh thuế khoán, không tính tiền chậm nộp tiền thuế theo đúng các quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chấn chỉnh ngay việc trong quá trình tiếp nhận còn máy móc, gây khó khăn cho người nộp thuế tại các đội thuế khi người nộp thuế đến giao dịch.

Chỉ đạo các Đội thuế thực hiện hỗ trợ rút ngắn thời gian và thực hiện giải quyết ngay các hồ sơ liên quan đến các chính sách hỗ trợ người nộp thuế do ảnh hưởng bởi dịch bện Covid - 19 và các vướng mắc phát sinh.

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn, giam thuế của các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, tổ chức kiểm tra xác định việc nghỉ, bỏ kinh doanh; giảm doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình đúng theo thực tế phát sinh để thực hiện hướng dẫn lập thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và đề nghị miễn, giảm thuế; thực hiện giải quyết miễn, giảm thuế theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định  

Tổ chức thực hiện điều chỉnh thuế, xử lý gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 theo đúng quy định của Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 896/TCT-DNNCN, Công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/3/2020, Công văn số 1021/TCT-DT ngày 11/3/2020, Công văn số 1254/TCT-DT ngày 25/3/2020 của Tổng cục Thuế.

Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn để huớng dẫn, hỗ trợ kịp thời người nộp thuế về các hồ sơ, thủ tục hành chính nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế.

Thiết lập đường dây nóng và công khai để tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời người nộp thuế bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Đối với các trường hợp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận xử lý, cần báo cáo kịp thời về Cục Thuế ( Phòng Nghiệp vụ-Dự toán-Pháp chế) để xin ý kiến chỉ đạo. Nghiêm cấm việc tự đề ra các thủ tục hành chính mới để yêu cầu người nộp thuế thực hiện hoặc hạn chế các quyền của người nộp thuế không theo đúng quy định của pháp luật thuế, quy trình quản lý thuế.

Thứ hai: Đối với các phòng thuộc Cục Thuế

Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế: Phối hợp với các Chi cục Thuế thực hiện phổ biến tuyên truyền để người nộp thuế nắm được đầy đủ các chủ trương, chính sách ngay sau khi được ban hành về miễn, giảm thuế, gia hạn nộp tiền thuế, thuê đất, hỗ trợ của Nhà nước giúp NNT kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh.

Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế phối hợp hỗ trợ các Chi cục Thuế để hướng dẫn các Chi cục Thuế về biện pháp quy trình quản lý thuế và các thủ tục, hồ sơ giải quyết các trường hợp điều chỉnh thuế, gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp và các vướng mắc khác phát sinh.

Các phòng, Văn phòng thuộc Cục Thuế, căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm giải đáp vướng mắc của NNT về thủ tục thuế, khai thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức thuế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về thuế, hỗ trợ người nộp thuế, xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây phiền hà, khó khăn cho người nộp thuế.

Ban lãnh đạo Cục Thuế giao trách nhiệm trực tiếp cho các đồng chí Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng phụ trách, Trưởng các phòng, Phó trưởng phòng phụ trách phòng chịu trách nhiệm phổ biến nội dung công văn này đến toàn thể công chức trong đơn vị. Trường hợp trong quá trình tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính nếu phát sinh các tồn tại người nộp thuế phản ánh về việc gây khó khăn, gửi đơn khiếu nại cá nhân và gửi đơn khiếu nại, thắc mắc nhiều người….ở địa bàn, đơn vị nào thì đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng phòng ở địa bàn, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Cục Thuế.

 

 

(Theo Trang Cục Thuế tỉnh Yên Bái)