Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mù Cang Chải phấn đấu giảm 6,5% hộ nghèo

21/05/2020 14:38:00 Xem cỡ chữ
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đã góp phần giúp huyện vùng cao Mù Cang Chải giảm xuống còn trên 40%.

Phấn đấu năm 2020 giảm trên 6,5% hộ nghèo.

Trong đó, chỉ tính riêng năm 2019, huyện Mù Cang Chải đã giúp đỡ, hỗ trợ trên 1.660 hộ thoát nghèo; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực đưa giống mới vào sản xuất, đẩy mạnh gieo trồng cây vụ đông xuân chuyển đổi nương lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, trồng lạc, mía, rau cải Mèo, nhân rộng diện tích sơn tra, quản lý tốt thảo quả,…

Huyện Mù Cang Chải quan tâm tới nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của hộ nghèo, người nghèo thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong chủ động thoát nghèo. Đồng thời, lồng ghép các nguồn lực, thực hiện hiệu quả các chính sách của trung ương, của tỉnh gắn với đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực; góp phần giúp người dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Qua đó, phấn đấu năm 2020 giảm trên 6,5% hộ nghèo.

Ban Biên tập