Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mù Cang Chải với mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019

11/07/2019 09:21:00 Xem cỡ chữ
Năm 2019, huyện Mù Cang Chải cũng đã xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019 là giảm 1.065 hộ của 14 xã, thị trấn; tương ứng với 8,74%. Trong đó phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh được giao phụ trách, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải vận động, giúp đỡ thực hiện 363 hộ nghèo tương ứng với gần 3%.

Nông dân xã Nậm Khắt phát triển nuôi gà mang lại nguồn thu nhập khá.

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã quản lý và khai thác sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng như: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở khám chữa bệnh; tăng cường đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn và các dịch vụ xã hội, để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững…

Mù Cang Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, chiếm trên 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác còn lạc hậu… Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, những năm qua, huyện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, tỉnh, huyện và các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm dành nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu như: hệ thống công trình đường giao thông kết nối liên vùng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: điện, đường, trường, trạm.

Cùng với đó là các chương trình dự án đầu tư cho các tiểu dự án sinh kế trực tiếp tại các thôn bản và người dân về giống cây trồng, vật nuôi, công cụ  sản xuất… tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống để thoát nghèo bền vững.

Năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 131 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019 và Quyết định số 1757 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các Đảng bộ trực thuộc và các sở ngành phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, Huyện ủy Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu giảm nghèo năm 2019.

Nhiệm vụ và mục tiêu tổng quát là triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong việc thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, hạn chế tái nghèo tập trung đẩy mạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, đảm bảo đời sống an sinh xã hội; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho người dân, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Thực hiện hoàn thành vượt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện Mù Cang Chải.

Trên cơ sở đó, huyện Mù Cang Chải cũng đã xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019 là giảm 1.065 hộ của 14 xã, thị trấn; tương ứng với 8,74%. Trong đó phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh được giao phụ trách, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải vận động, giúp đỡ thực hiện 363 hộ nghèo tương ứng với gần 3%.

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, huyện Mù Cang Chải cũng đã tiến hành rà soát, đối chiếu từng hộ nghèo tiếp cận 10 tiêu chí về các dịch vụ xã hội cơ bản.

Cùng với đó, Huyện ủy Mù Cang Chải cũng đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao ý thức tự thoát nghèo của hộ nghèo, người nghèo, thực hiện đồng bộ các tiêu chí giảm nghèo đa chiều bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, huy động lồng ghép các nguồn lực, thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo.

Về tổ chức thực hiện cũng được giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh được giao phụ trách, giúp đỡ các xã, UBND huyện Mù Cang Chải và các đồng chí lãnh đạo, các ngành, Đảng bộ các xã, thị trấn.

Để hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo giai đoạn đến năm 2020, huyện Mù Cang Chải xác định tăng cường phối hợp tốt với các cấp, ngành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án; tập trung giúp đỡ hộ nghèo; quan tâm hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo; nhân rộng những mô hình giảm nghèo hiệu quả...; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chương trình dự án được đầu tư, nhằm sớm phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm và xử lý nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Để tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về công tác giảm nghèo, các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng, quản lý khai thác hiệu quả các công trình được Nhà nước đầu tư; đồng thời, tích cực phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thâm canh tăng vụ; hỗ trợ người dân tạo đất sản xuất thông qua khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang; hỗ trợ phát triển các ngành nghề, dịch vụ bằng máy móc, nhà xưởng, thiết bị, vật tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông lâm nghiệp; xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển sản xuất giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo với doanh nghiệp, các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng… 

Tập trung khai thác các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, đến nay, huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình y tế, giáo dục đạt chuẩn; các công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân; cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi; làm đường giao thông từ trung tâm huyện đến các xã và hệ thống giao thông trên địa bàn các xã…

Từ các chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng đến hỗ trợ phát triển sản xuất, đã giúp cho người dân trong huyện thay đổi tập quán canh tác truyền thống, chú trọng hơn đến việc đầu tư thâm canh, từ đó tạo bước chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, bảo đảm an ninh lương thực cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững.