Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp

01/11/2018 16:20:00 Xem cỡ chữ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân đã ký ban hành kế hoạch truyền thông giai đoạn 2018-2020.

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái - Phát triển trường nghề chất lượng cao

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao nhận thức người dân, xã hội, doanh nghiệp và cải thiện hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp; Tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) vào giáo dục nghề nghiệp; Hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp đồng thời thu hút sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp.

Đối tượng hướng tới của Kế hoạch này là những người học tiềm năng như học sinh THCS, THPT và gia đình; lao động nông thôn; lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; bộ đội xuất ngũ; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học; các doanh nghiệp và người sử dụng lao động; các cơ quan quản lý như cơ quan dân cử, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương, địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các tổ chức quốc tế có hợp tác về giáo dục nghề nghiệp; người dân và các đối tượng khác.

Về nội dung truyền thông, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, công tác truyền thông giai đoạn 2018 -2020 tập trung truyền tải về nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong đó, 3 nội dung truyền thông cụ thể cần tập trung gồm: Trước hết là nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với giải quyết việc làm; chuyển đổi nghề nghiệp trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Công tác đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa học vừa làm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế; Về hoạt động cải cách hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác liên quan.

Thứ hai là quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp; Về công tác đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp; Phối hợp, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, công tác học sinh, sinh viên...; Tuyên truyền qua các sự kiện: Kỳ thi tay nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp...

Ngoài ra, công tác truyền thông cũng tập trung vào nội dung tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình về mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp; Các mô hình, các cá nhân/tập thể điển hình tiên tiến… trong giáo dục nghề nghiệp.

Bám sát các nội dung trên, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đặt ra mục tiêu phấn đấu tất cả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo giấy, báo điện tử, báo hình, báo nói, mạng internet...).

Cùng đó, hằng năm có ít nhất 500 tin/bài viết/chương trình để tôn vinh, tuyên dương và biếu dương những điến hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội cũng sẽ có các giải pháp thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp với cơ sỏ' giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo (đào tạo mới, cũng như đào tạo lại), tuyển dụng và sử dụng người học giáo dục nghề nghiệp nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp cần được tổ chức rộng rãi, bằng nhiều hình thức, phù hợp vói từng nội dung và đối tượng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; bám sát nội dung, yêu cầu của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt đầy đủ và cụ thể hóa chủ trương, đừo'ng lối của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến giáo dục nghề nghiệp.

Ban Biên tập