Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Điện lực Yên Bình thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động

09/07/2018 09:11:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thời gian qua, Điện lực Yên Bình đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đột xuất hiện trường

Thời gian qua, Ban lãnh đạo Điện lực Yên Bình luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác an toàn lao động và cụ thể hóa những quy định về an toàn lao động trong từng nội dung công việc; triển khai đồng bộ 03 nhóm giải pháp bao gồm nhóm giải pháp trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động; Nhóm giải pháp trong công tác huấn luyện và nhóm giải pháp trong công tác tuyên truyền; Thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, giúp người lao động nhận dạng được những tiềm ẩn mối nguy hiểm, rủi ro để đưa ra các giải pháp phòng tránh, thực hiện đúng các quy định, quy trình về an toàn vệ sinh lao động. 

Bên cạnh đó, Hàng năm, toàn bộ các cán bộ công nhân viên có liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động đều được Công ty phối hợp với Điện lực tổ chức sát hạch nhằm duy trì và nâng cao kiến thức về an toàn cho người lao động, đặc biệt là người lao động trực tiếp tiếp xúc với điện. Điện lực Yên Bình đã xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt an toàn đầu giờ tại các đơn vị. Trong thời gian sinh hoạt đầu giờ, Điện lực lồng ghép phổ biến biện pháp an toàn đối với từng công việc, tạo nên thói quen an toàn trước khi làm việc. Triển khai tốt các biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác kỹ thuật an toàn, những nguy cơ gây mất an toàn trong môi trường làm việc của người lao động nhằm từng bước cải tạo môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng lưới điện. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đột xuất hiện trường, công tác tự kiểm tra quản lý an toàn vệ sinh lao động tại Điện lực nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các tồn tại, nguy cơ mất an toàn lao động.

Bằng việc thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đến nay công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã trở thành một nét văn hóa trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi nhánh điện lực Yên Bình

Ban Biên tập