Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Toàn tỉnh Yên Bái có trên 16 ngàn người làm công tác tuyên truyền PBGDPL

16/11/2018 09:55:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong đó có trên 300 cán bộ tư pháp, gần 3.300 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 46 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, trên 2.000 tuyên truyền viên cấp xã, 108 cộng tác viên trợ giúp pháp lý, 67 cán bộ làm công tác PBGDPL tại các sở, ngành.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân sẽ góp phần quan trọng vào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 2.206 tổ hòa giải ở cơ sở với trên 13 ngàn tổ viên, 180/180 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có tủ sách pháp luật, trung bình mỗi tủ có từ 100 - 120 đầu sách, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu thông tin pháp luật của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó, tỷ lệ người dân được tiếp cận, nắm bắt các quy định pháp luật đã tăng lên rõ rệt.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền PBGDPL còn được triển khai tới tận trường học, khu dân cư, tổ dân phố và các thôn, bản vùng cao của tỉnh với việc thành lập và hoạt động tích cực của thành viên các ban tuyên truyền, PBGDPL xã, phường, thị trấn và hòa giải viên các tổ hòa giải ở cơ sở. Thông qua các hình thức tuyên truyền được đầu tư, đổi mới như: tuyên truyền miệng, sân khấu hóa, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin, tập san, tờ rơi, hỏi đáp pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật tới hội viên các tổ chức hội, đoàn thể... từng bước nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho nhân dân.

Đặc biệt, thông qua hoạt động xét xử lưu động của ngành tòa án hai cấp trong tỉnh với hàng trăm vụ án điểm có tính giáo dục pháp luật cao được lựa chọn xét xử công khai tại nơi xảy ra vụ án đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân./.

Ban Biên tập