Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Cải cách hành chính tiếp tục là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng

18/03/2019 15:08:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Từ quan tâm các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện môi trường thu hút đầu tư mà tổ chức bộ máy của tỉnh từng bước được hoàn thiện, chất lượng giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên.

Cán bộ Bộ phận một cửa xã Đại Minh, huyện Yên Bình giải quyết công việc cho công dân.

Đây là yếu tố có tính quyết định để năm 2018, Yên Bái đã hoàn thành thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. 

Bám sát mục đích, nội dung, yêu cầu theo các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ và  của địa phương, năm 2018, công tác CCHC đã được kết hợp, lồng ghép một cách hợp lý, có sự phân công, phối hợp đồng bộ chặt chẽ. Qua đó, một số nhiệm vụ CCHC của tỉnh có tính đột phá và có những chuyển biến tích cực. 

 

Cụ thể trong năm 2018, tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai tại 15/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 9/9 huyện, thị xã, thành phố; 180/180 xã, phường, thị trấn. 

Việc triển khai phần mềm một cửa điện tử hiện đại đã triển khai tại bộ phận một cửa của một số ngành, địa phương. Qua đó, các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cơ bản đều bảo đảm đúng thời hạn; việc thu phí, lệ phí tuân thủ đúng quy định... đáp ứng nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân. 

Đặc biệt, từ tháng 6 năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động với 20 đầu mối là các sở, ban, ngành của tỉnh. Các TTHC đưa vào Trung tâm đều được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả; 100% hồ sơ, TTHC được số hóa xử lý trên môi trường mạng… 

Để CCHC hiệu quả, xây dựng tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được quan tâm. Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức và Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án vị trí việc làm của 100% sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố; phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

Qua rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, trong năm toàn tỉnh đã giảm 71 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc; giảm 130 lãnh đạo, giảm 277 biên chế cấp tỉnh, giảm 180 chỉ tiêu hợp đồng nhân viên thú y cấp xã, giảm 200 biên chế cấp huyện. 

Qua sắp xếp, đã từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. Các chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, địa phương và của tỉnh đều tăng…

CCHC là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của đất nước, của tỉnh. 

Để công tác này tiếp tục đạt nhiều kết quả, trong năm 2019, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tiếp tục quan tâm, trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ CCHC theo đúng tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 5/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

Trong đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, tập trung vào đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người dân về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể trong tham gia tuyên truyền về cải cách TTHC. 

Để tiếp tục phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp, cần đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các khó khăn để đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã vào hoạt động, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 

Bên cạnh tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cần đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. 

Cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; điều chỉnh Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

Song song với đó cần tổ chức tốt việc thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương, tuyển dụng viên chức sự nghiệp đảm bảo tuyển chọn vào bộ máy có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức. 

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ xây dựng chính quyền điện tử qua đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; triển khai và khuyến khích nâng tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã công bố ISO 9001 theo quy định; tăng cường và nâng cao chất lượng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ…

Với quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, CCHC tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm, là "chìa khóa” để tạo ra những thành công mới. 

Từ những kết quả đã đạt được trong CCHC những năm qua, tin tưởng trong năm 2019, công tác CCHC của Yên Bái sẽ thu được nhiều kết quả mới, góp phần để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

(Theo Báo Yên Bái điện tử)

Ban Biên tập