Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái: Bước đột phá trong công tác cải cách hành chính

10/04/2019 09:34:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái và các xã phường vừa được đưa vào hoạt động đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các sở, ban, ngành và thành phố Yên Bái nhằm tạo chuyển biến đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành chính và cách thức làm việc với người dân và doanh nghiệp vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ.

Cán bộ Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái hướng dẫn người dân lấy số thứ tự đăng ký giải quyết TTHC.

Xác định cải cách cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi minh bạch cho hoạt động của các tổ chức, công dân và doanh nghiệp; trong những năm vừa qua, thành phố Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông.

Từ năm 2004, thành phố Yên Bái đã triển khai mô hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Đến năm 2017, thành phố đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại toàn bộ 17 xã, phường. Có thể khẳng định, cơ chế một cửa, một cửa liên thông triển khai trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có tác dụng lớn trong việc giảm phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân góp phần đẩy nhanh chương trình cải cách hành chính của thành phố; các TTHC được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, rõ ràng, đúng pháp luật được cá nhân và tổ chức đồng  tình ủng hộ. Minh chứng rõ ràng nhất là năm 2017, chỉ số cải cách hành chính của thành phố được xếp hạng thứ 2 trong các huyện, thị của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được qua thực tế cho thấy việc xây dựng mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp thành phố, cấp xã còn nhiều tồn tại, hạn chế và chưa thực sự hiệu quả. Tính liên thông trong giải quyết TTHC còn hạn chế, bất cập; phần lớn TTHC còn chưa đưa vào bộ phận “một cửa”; vẫn còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ tại các phòng chuyên môn của UBND thành phố; việc kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả chưa thường xuyên; việc hướng dẫn người dân chưa đầy đủ, rõ ràng; trang thiết bị thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu…

Để khắc phục những hạn chế trong giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa”, thành phố Yên Bái đã tích cực triển khai các bước trong thành lập Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, cấp xã, phường. Đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công tại thành phố Yên Bái và 17 xã, phường đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Với vai trò là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cho cá nhân và doanh nghiệp, Bộ phận phục vụ hành chính công sẽ khắc phục những tồn tại, bất cập của bộ phận “một cửa” trước đây và phát huy vai trò, hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Việc đưa Bộ phận hành chính công thành phố và các xã, phường đi vào hoạt động được coi là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo cơ chế bình đẳng, công khai, minh bạch, cắt giảm thời gian, chi phí trong giải quyết TTHC; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Trương Lương - Giám đốc Khu vực Yên Bái, Tổng Công ty Hòa Bình Minh thì “Việc đưa vào hoạt động Bộ phận hành chính công thành phố Yên Bái và các xã, phường được coi là bước cải tiến lớn trong việc phục vụ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong quá trình tiếp cận các chính sách của Nhà nước. Qua đây, cũng khắc phục được tình trạng dây dưa, kéo dài việc thực hiện thủ tục hành chính của một bộ phận cán bộ làm mất thời gian của các tổ chức, cá nhân đến  thực hiện TTHC”.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Chủ tịch UBND thành phố cho biết: “Trong thời gian tới đây, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tập trung tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp về hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công, tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện TTHC đã được phê duyệt tại bộ phận phục vụ hành chính công; làm tốt công tác giám sát, theo dõi đôn đốc tiến độ giải quyết TTHC đối với các cơ quan đơn vị liên quan đúng thời gian quy định…”

Thanh Thủy