Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên

02/11/2016 10:08:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Năm 2016, khi tiếp tục được đầu tư từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, huyện Văn Yên đã xác định đây là một nguồn lực mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng tạo bước phát triển mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và làm giàu trong nông nghiệp, nông thôn.

Năm 2016, huyện Văn Yên hỗ trợ 10 cơ sở chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 10 con trở lên với số tiền 15 triệu đồng/cơ sở.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 19/2/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2016.Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, lựa chọn đối tượng là các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ, đảm bảo thứ tự ưu tiên theo quy định của tỉnh, đảm bảo tính công khai, dân chủ; lập danh sách đối tượng được hỗ trợ; xây dựng phương án phân bổ kinh phí trình UBND huyện phê duyệt, hướng dẫn các hộ gia đình xây dựng dự án chăn nuôi… Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã tiến hành thẩm định và triển khai hỗ trợ (theo Đề án phát triển chăn nuôi, thuỷ sản của UBND tỉnh) cho 5 cơ sở chăn nuôi gia cầm quy mô 1.000 con trở lên với số tiền 15 triệu đồng/cơ sở; 10 cơ sở chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 10 con trở lên với số tiền 15 triệu đồng/cơ sở; 3 cơ sở chăn nuôi trâu, bò quy mô 30 con trở lên với số tiền 30 triệu đồng/cơ sở; 2 cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con/ lứa với số tiền 30 triệu đồng/cơ sở; 5 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản quy mô 15 con trở lên với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/cơ sở; 5 cơ sở chăn nuôi kết hợp 5 lợn nái, 50 lợn thịt với số tiền 20 triệu đồng/cơ sở. 

Xã An Bình là một trong những xã đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ của tỉnh, huyện đến các hộ dân. Đến nay, toàn xã có 10 mô hình chăn nuôi hàng hóa tập trung đang mang lại hiệu quả, trong đó có 2 cơ sở nuôi lợn hàng hóa quy mô 100 con/ lứa, 1 cơ sở nuôi lợn nái quy mô 20 con, 3 cơ sở chăn nuôi hỗn hợp quy mô 2 lợn nái và 30 lợn thịt, 2 cơ sở chăn nuôi trâu bò bán công nghiệp, 2 cơ sở chăn nuôi lợn thịt 50 con. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp tại địa phương có bước tăng trưởng khá, thu nhập người dân được nâng cao.

Ông Khổng Giang Lam - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: “Cùng với sự chuyển dịch đúng hướng của ngành nông nghiệp, huyện Văn Yên xác định phát triển 4 vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm là vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, vùng đặc sản quế, vùng sắn và vùng phát triển chăn nuôi. Trong đó, huyện tập trung phát triển sản xuất chăn nuôi ở các xã vùng thượng huyện bằng cách trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng bán công nghiệp; lựa chọn, cải tạo giống trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, phát triển chăn nuôi lợn, gà thương phẩm theo quy mô trang trại… Với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện cùng các làm cụ thể, sáng tạo, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn huyện Văn Yên đã có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng hàng hóa”.

Trong thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyên, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn  để bảo đảm phát huy hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của huyện./.

Thanh Hoa