Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Chấn nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện

28/12/2016 10:05:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT – Để thực hiện tốt Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, chủ tịch UBND huyện Văn Chấn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Trong đó tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến đầy đủ, có hiệu quả Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; các quy định của Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân đến cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân biết và nghiêm chỉnh chấp hành.

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong việc tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tăng cường tổ chức đối thoại công khai với công dân để xử lý, giải quyết thu tình đạt lý đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, hạn chế việc để công dân viết đơn khiếu kiện vượt cấp.

Bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, tạo điều kiện để công dân thực hiện việc phản ánh, kiến nghị, quyền khiếu nại, tố cáo của mình. Công khai lịch tiếp công dân thường xuyên và lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tại nơi tiếp công dân, và thông báo đến tổ dân phố, thôn bản, cụm dân cư, đồng thời xây dựng nội quy tiêp công dân, niêm yết nội quy tại nơi tiếp công dân theo quy định.

Đồng thời kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực, am hiểu chính sách pháp luật, có kinh nghiệm trong công tác dân vận, tinh thần thái độ làm việc đúng mực, biết chia sẻ tham gia tiếp công dân; tạo điều kiện thuận lợi đ nhân dân thc hin quyền khiếu ni, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Giải quyết Khiếu nại phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại; Giải quyết Tố cáo phải ban hành Kết luận nội dung t cáo; đồng thời gửi kết quả giải quyết cho người khiếu nại, người t cáo, các cơ quan có liên quan và lưu hồ sơ theo quy định.

Nguyễn Hiên