Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

12/05/2017 21:43:00 Xem cỡ chữ
Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng.

Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, BHXH tỉnh ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Để triển khai việc học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thường xuyên và có hiệu quả, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã xây dựng kế hoạch; chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức đăng ký và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; lấy kết quả thực hiện cam kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đánh giá viên chức hàng năm.

Đến nay, 9/9 BHXH cấp huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan. 100% cán bộ công chức, viên chức đã ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ bảo đảm nội dung theo quy định.

Nhờ tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên bước đầu đã đạt được những kết quả thiết thực, đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Đặc biệt là tinh thần gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của ngành; ý thức, trách nhiệm, trình độ, kỹ năng giao tiếp, làm việc và phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân từng bước được nâng cao, không gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, cơ quan BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, chú trọng tạo khâu đột phá trong thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; phát triển đối tượng tham gia; thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động; quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính... Phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 

Theo Báo Yên Bái