Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên sau một năm thực hiện Chỉ thị 05

05/06/2017 13:57:00 Xem cỡ chữ
Với việc quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (viết tắt là Chỉ thị 05) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Văn Yên và các cấp, các ngành toàn huyện đã kịp thời xây dựng, ban hành hệ thống kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đến các cấp ủy trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên (bên phải) trao đổi về công tác xây dựng Đảng với cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy.

Với việc quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (viết tắt là Chỉ thị 05) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Văn Yên và các cấp, các ngành toàn huyện đã kịp thời xây dựng, ban hành hệ thống kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đến các cấp ủy trong huyện. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên sau một năm thực hiện Chỉ thị 05, huyện Văn Yên đạt được nhiều kết quả khả quan.

Đồng chí Nguyễn Kiều Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, sau khi có kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy Yên Bái về việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt ở cơ sở.

Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng kế hoạch của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong công tác gần dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở; chống bệnh thành tích, bệnh hình thức, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; phát huy dân chủ, tăng cường tự phê bình và phê bình; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm...

Thông qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên. Huyện ủy Văn Yên cũng chỉ đạo các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề hàng năm của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các cấp.

Đồng chí Hoàng Thị Mây - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngòi A cho biết: “Căn cứ vào các kế hoạch của tỉnh, huyện, Đảng bộ xã ngoài việc triển khai đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 05 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, còn đưa các nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát, hàng năm, trọng tâm là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra”.

Với cách làm đó, sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy Văn Yên đã tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt cấp huyện các nội dung của Chỉ thị đạt tỷ lệ gần 99%; đảng viên cấp cơ sở đạt 96,5%; công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập đạt tỷ lệ 98%.

Tổ chức 2 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 5 tập thể cấp ủy cơ sở và 16 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, trọng tâm là việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Toàn huyện đã có 30/58 chi, đảng bộ cơ sở đăng ký xây dựng mô hình và gương điển hình tiên tiến, với tổng số 232 mô hình gồm: 30 chi bộ, cơ quan kiểu mẫu; 7 mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; 16 mô hình khu dân cư điển hình tiên tiến; 4 mô hình khu dân cư, chi đoàn, chi hội điển hình, tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới; 42 mô hình tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu; 9 mô hình cơ sở giáo dục điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 2 mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm việc rà soát, bổ sung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng của cấp mình và rà soát, bổ sung quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đưa việc học tập và làm theo Bác thành hoạt động thường xuyên, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và của mỗi cán bộ, đảng viên, coi đây là giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Văn Yên tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05. Trong đó, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch cá nhân;  đồng thời, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Báo Yên Bái