Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Sáng tạo trong triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

07/07/2017 10:47:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện khá đồng bộ, quyết liệt, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy, đặc biệt là có các bước vận dụng cụ thể, sáng tạo đối với tỉnh Yên Bái.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có các bước vận dụng cụ thể, sáng tạo đối với tỉnh Yên Bái

Phát huy kết quả, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và kết quả tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng khá cụ thể và đồng bộ; bám sát và triển khai kịp thời các nội dung, yêu cầu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo trung ương, kế hoạch toàn khóa của Tỉnh ủy; có bước vận dụng cụ thể, sáng tạo, quyết liệt theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Công tác kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiều cấp ủy trực thuộc Tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được quan tâm, chú trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại 02 đảng bộ huyện với 04 đảng bộ cơ sở và 02 đoàn thể được kiểm tra trực tiếp, 07 tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra toàn bộ hồ sơ của tập thể, cá nhân liên quan đến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn của các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện và tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhiều cấp ủy đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn khá cụ thể và coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện ở cơ sở nên tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bước đầu đã đáp ứng yêu cầu đề ra.

Kết quả đến hết tháng 6/2017, 100% cấp ủy trực thuộc tỉnh đã hoàn thành học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; 100% cấp ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và những việc cần làm ngay nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém đã kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Qua tổng hợp, đã có 13/13 đảng bộ trực thuộc tỉnh đăng ký xây dựng 14 điển hình cấp huyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 197 tập thể và 96 cá nhân đăng ký. 100% cấp ủy cũng đã có văn bản chỉ đạo xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề đã được triển khai đạt kết quả bước đầu. Công tác tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được triển khai tích cực, đặc biệt là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh, cấp huyện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trên 90% cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Vai trò nêu gương trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trạch, nhiệm vụ, chấp hành các quy định của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có tiến bộ.

Để tiếp tục triển khai đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, trong thời gian tới Yên Bái tập trung đôn đốc, kiểm tra, tuyên truyền đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là việc xây dựng, thực hiện kế hoạch và bản cam kết của cá nhân hoj tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kế hoạch thực hiện khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện Chỉ thị 05 và những việc cần làm ngay để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); yêu cầu đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Thực hiện tốt công tác tổng kết năm 2017 và tham mưu ban hành sớm kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018.

Thanh Bình