Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Nhiều giải pháp nâng cao công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm

30/09/2020 11:17:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Giai đoạn 2015-2020, công tác đào tạo nghề của tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực theo hướng đào tạo gắn với thị trường, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo cho phù hợp với đối tượng người học; tăng cường các giờ giảng thực hành, tích hợp; đưa học sinh, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp nhằm giảm chi phí đào tạo, học sinh tiếp cận được với công nghệ, máy móc hiện đại; gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo hàng năm đạt hơn 80%, trong đó, hệ đào tạo cao đẳng nghề đạt hơn 95%.

Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 70%

Các giải pháp phát triển thị trường lao động được thực hiện, tăng cường kết nối cung- cầu lao động, đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Chỉ tiêu tuyển mới đào tạo nghề bình quân hàng năm đạt trên 19.080 người, hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 19.010 lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn tỉnh toàn tỉnh hết năm 2019 đạt 60%, và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm vẫn còn những hạn chế nhất định, chất lượng đào tạo nghề ở một số lĩnh vực, một số địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu trình độ đào tạo nghề chủ yếu tập trung ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng chiếm tỷ lệ cao (lên tới 78%), trong khi trình độ trung cấp, cao đẳng chỉ chiếm 22%. Sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để giải quyết việc làm còn chưa thực sự hiệu quả; định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT chưa đáp ứng yêu cầu.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp; phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quôc tế. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn về giáo dục nghề nghiệp và việc làm, tập trung vào đối tượng học sinh đang theo học và học sinh tốt nghiệp THCS, THPT trên địa bàn tỉnh nhằm tăng tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp tham gia học nghề, đặc biệt là học nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp; thực hiện tốt việc giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, tuyển dụng lao động tốt nghiệp các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các hoạt động: tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh -hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề - tuyển dụng lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường phổ thông; xây dựng trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh, cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp, thông tin về việc làm thị trường lao động trên Website của từng ngành góp phần đẩy mạnh phân luồng, tăng tỷ lệ học sinh tham gia học nghề, tham gia thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách đặc thù của tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong năm 2020 để thực hiện Đề án Chuyển dịch cơ cấu lao động nhằm khuyến khích chyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung hỗ trợ đối với doanh nghiệp được tỉnh thu hút đầu tư, doanh nghiệp thuộc lĩnh vưc công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ; hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt hàng đào tạo theo địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo cho lao động đi xuất khẩu lao động.

Ba là đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo, chú trọng liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng đào tạo; chỉ đạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đúng quy định về liên kết đào tạo nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đã đầu tư, tăng cường mối liên hệ hỗ trợ đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cho phép các cơ sở giáo dục ngoài tỉnh tham gia liên kết ở những ngành nghề tỉnh có nhu cầu.

Bốn là, tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp ký kết các hợp đồng đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu các trường cao đẳng, trung cấp, mỗi trường ký kết hợp đồng đào tạo với ít nhất 3-4 doanh nghiệp; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện ký kết ít nhất 2 hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đào tạo và cung ứng nhân lực theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Năm là, tăng cường thông tin thị trường lao động, đặc biệt là khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của một số doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh đang thu hút nhiều lao động của tỉnh Yên Bái, tăng cường trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ việc làm trong việc thông tin thị trường lao động trong tỉnh, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động, cập nhập trên Website của Sở và cung cấp các bản tin thị trường lao động, kết quả đào tạo nghề (định kỳ 6 tháng/lần) cung cấp kịp thời cho các địa phương, doanh nghiệp phục vụ việc tuyển dụng và đào tạo lao động.

Sáu là, tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương và tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh; kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và học sinh tốt nghiệp THCS, THPT không tiếp tục tham gia học thông qua các phiên giao dịch việc làm để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, nhu cầu tìm việc của người lao động. Cử cán bộ (cấp tỉnh, huyện) tham gia hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng lao động, đặc biệt đối với doanh nghiệp tuyển dụng nhiều lao động, kết nối tốt thông tin thị trường lao động để cung ứng lao động đi làm việc ngoài tĩnh, tăng cường xuất khẩu lao động đã qua đào tạo, hỗ trợ các huyện 30a trong việc xuất khẩu lao động.

Bảy là, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đào tạo nghề, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, tăng cường kiểm tra hoạt động đào tạo nghề, hoạt động liên kết đào tạo; kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu lao động của các địa phương.

 

Ban Biên tập