Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái (10/11/1955 - 10/11/2016): Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vững mạnh toàn diện

12/11/2016 15:28:00 Xem cỡ chữ
Hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở, vừa làm nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, tổng hợp, vừa là nơi tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Khu ủy; đồng thời, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngày 10/11/1955 Tỉnh ủy Yên Bái ra Nghị quyết số 45 - NQ/TU thành lập Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Yên Bái (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) trên cơ sở giải thể, hợp nhất 2 liên chi ủy của Tỉnh ủy (Liên chi ủy I gồm các chi bộ khối Đảng, đoàn thể chính trị của tỉnh và Liên chi ủy II gồm các chi bộ khối chính quyền, bao gồm cả Chi bộ Ty Công an và Chi bộ Tỉnh đội). Từ đó đến nay, ngày 10/11 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Hơn nửa thế kỷ qua, với nhiều lần sáp nhập, chia tách, giải thể, tái lập, cùng nhiều tên gọi khác nhau, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở, vừa làm nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, tổng hợp, vừa là nơi tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. 

Trong suốt những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ quan tâm và coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng để chuyển tải các thông tin thời sự đến cơ sở kịp thời; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh kịp thời, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; hàng năm kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề; giám sát thường xuyên các đơn vị theo sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Công tác vận động quần chúng và lãnh đạo các đoàn thể thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính và cơ chế “một cửa”; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chú trọng việc nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

61 năm qua, các thế hệ lãnh đạo của Đảng ủy Khối đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

Hầu hết cán bộ, đảng viên đều có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập thể cán bộ, đảng viên luôn đoàn kết, phấn đấu và được cấp trên ghi nhận. Đảng bộ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2011 và một số phần thưởng cao quý khác; nhiều năm được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Những kết quả đó, càng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng là nhân tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao vị thế của Đảng bộ và tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập, là dịp để các thế hệ cán bộ Đảng ủy Khối  hôm nay ôn lại truyền thống, trân trọng những thành tựu lịch sử và sự đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ tiền nhiệm để cùng nhau ra sức phấn đấu, vươn lên viết tiếp truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với niềm tin, sự cống hiến, sự tận tâm và trách nhiệm của lịch sử trao cho.

Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp, là năm bản lề có ý nghĩa to lớn, Đảng ủy Khối đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết vào quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát.

Ban hành nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII về “Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 - 2020”; triển khai thực hiện tiêu chí “3 gương mẫu, 3 tích cực, 3 quyết tâm” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tích cực đổi mới phương pháp làm việc và phong cách lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tập trung hướng về cơ sở, triển khai tích cực đồng bộ các mặt công tác…

Qua đánh giá 10 tháng đầu năm cho thấy, kết quả đạt được có nhiều điểm đáng phấn khởi; công tác tư tưởng chính trị có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả, công tác tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo theo phân cấp, tích cực, chủ động, kịp thời, chú trọng triển khai nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ, quan tâm đến sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ của cơ sở trực thuộc.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, quy định, chất lượng được nâng lên, mở rộng giám sát bằng nhiều hình thức khác nhau (thành lập các đoàn công tác làm việc với cơ sở), giúp cho công tác lãnh đạo chủ động và toàn diện hơn.

Công đoàn viên chức và các đoàn thể Khối hoạt động tích cực và đổi mới hơn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ theo điều lệ vừa góp phần xây dựng đoàn thể và xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở. Về lãnh đạo công tác chuyên môn, quốc phòng - an ninh năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, nhiều cơ chế, chính sách mới được ban hành, tổ chức thực hiện; dự ước 30/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội sẽ hoàn thành; một số chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao… đó là nỗ lực trong công tác tham mưu của cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, động viên, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Chúng ta đều biết, công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi cần vững vàng, kiên định về lý tưởng cách mạng và ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi các thế lực thù địch đang ra sức chống phá quyết liệt, nguy cơ của sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, tiếp nối truyền thống của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối hôm nay, cần ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW4 (khóa XI) và tới đây là Nghị quyết TW4 (khóa XII).

Hai là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng; chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ba là, lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và coi đó là thước đo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình hành động cách mạng; quan tâm công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; đảm bảo cho các đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của quần chúng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kêu gọi sự chung sức, đồng lòng của các chi, đảng bộ trực thuộc và đặc biệt là mong muốn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy trong suốt quá trình hoạt động.

Về phần mình, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, trước hết là tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy khóa VIII cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu hoàn thành trọng trách đã được giao phó; phấn đấu cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

 

Theo Báo Yên Bái