Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường thành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

03/01/2017 16:00:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chức năng cấp trên có thẩm quyền theo quy định.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh và thực hiện tư vấn, cung cấp các dịch vụ công về quan trắc tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ quan trắc, thông tin về tài nguyên và môi trường và báo cáo hiện trạng về môi trường; các nhiệm vụ tư vấn môi trường; Tư vấn tài nguyên nước; các nhiệm vụ liên quan đến tài nguyên khoáng sản; Điều tra cơ bản về đất đai; Nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án về tài nguyên và môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng, thuế khoán để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm theo các quy định hiện hành của pháp luật; Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND tỉnh Yên Bái và Sở Tài nguyên và Môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh giao.

Ban Biên tập