Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự toán NSĐP trình HĐND tỉnh năm 2020

02/12/2019

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công khai dự toán ngân sách trình HĐND năm 2020                                                                                            
 1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2019 Biểu mẫu số 33 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B33-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B33-TT343-15 PDF

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 34 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B34-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B34-TT343-15 PDF

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 2019 Biểu mẫu số 35 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B35-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B35-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 2019 Biểu mẫu số 36 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B36-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B36-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 37 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B37-TT343-15 Exel

DT-2020-N-B37-TT343-15 PDF

Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 39 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B39-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B39-TT343-15 PDF

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng đơn vị năm 2020 2019 Biểu mẫu số 40 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B40-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B40-TT343-15 PDF

 8 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 41 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B41-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B41-TT343-15 PDF

Dự toán thu, chi, tỷ lệ % phân chia đối với các khoản thu phân chia và bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 42 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B42-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B42-TT343-15 PDF

10  Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2020 2019 Biểu mẫu số 43 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B43-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B43-TT343-15 PDF

11  Dự toán chi ngân sách của từng huyện, thị xã, thành phố năm 2020 2019 Biểu mẫu số 44 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B44-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B44-TT343-15 PDF

12 

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020

2019  Biểu mẫu số 45 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B45-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B45-TT343-15 PDF

 13 Dự toán khoán chi quản lý hành chính đơn vị dự toán cấp tỉnh năm 2020 2019 Biểu mẫu số 46 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B46-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B46-TT343-15 PDF

14 Dự toán khoán chi quản lý hành chính đơn vị dự toán cấp huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 47 4078/TB-STC 02/12/2019

DT-2020-N-B47-TT343-15 Excel

DT-2020-N-B47-TT343-15 PDF