Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN YÊN

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ

Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại

0216.3834.181

Fax

0216.3835.454

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN YÊN

https://vanyen.yenbai.gov.vn/

 
II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Hà Đức Anh

Chủ tịch UBND huyện

02163 834 235

2

Ông Lưu Trung Kiên

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163 835 589

3

Ông Phạm Trung Kiên

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163 834 164

4 Ông Lê Thành Hùng Phó Chủ tịch UBND huyện  
 

III. CÁC PHÒNG, BAN

 

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

02163. 834106

2

THANH TRA

0216.3834.484

3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

0216.3834.110

4

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

0216.3834.210

5

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

0216.3834.392

6

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

0216.3834.137

7

PHÒNG NỘI VỤ

0216.3834.396

8

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

0216.3834.118

9

PHÒNG TƯ PHÁP

0216.3836.424

10

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

0216.3834.202

11

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

0216.3834.170

12

PHÒNG DÂN TỘC

0216.3834.231

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h