Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Dự toán NSĐP Trình HĐND tỉnh năm 2022

24/11/2021

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công khai dự toán ngân sách trình HĐND năm 2022
 1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 2021 Biểu mẫu số 33 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B33-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B33-TT343-15 PDF

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 34 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B34-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B34-TT343-15 PDF

Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022 2021 Biểu mẫu số 35 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B35-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B35-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2021 Biểu mẫu số 36 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B36-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B36-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 37 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B37-TT343-15 Exel

DT-2022-N-B37-TT343-15 PDF

6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022 2021 Biểu mẫu số 38 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B38-TT343-15 Exel

DT-2022-N-B38-TT343-15 PDF

7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 39 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B39-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B39-TT343-15 PDF

8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu mẫu số 40 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B40-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B40-TT343-15 PDF

9 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2021 Biểu mẫu số 41 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B41-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B41-TT343-15 PDF

10 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022 2021 Biểu mẫu số 42 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B42-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B42-TT343-15 PDF

11 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2022 2021 Biểu mẫu số 43 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B43-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B43-TT343-15 PDF

12 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 2021 Biểu mẫu số 44 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B44-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B44-TT343-15 PDF

13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022

2021  Biểu mẫu số 45 2813/TB-STC 24/11/2021

DT-2022-N-B45-TT343-15 Excel

DT-2022-N-B45-TT343-15 PDF