Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Yên Bái

31/12/2018

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Yên Bái được HĐND tỉnh quyết định                                                                                                   
 1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2018 Biểu mẫu số 46 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

  DT-2019-N-B46-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B46-TT343-15 PDF

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019 2018 Biểu mẫu số 47 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B47-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B47-TT343-15 PDF

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019    2018 Biểu mẫu số 48 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B48-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B48-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019  2018 Biểu mẫu số 49 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B49-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B49-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019  2018 Biểu mẫu số 50 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B50-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B50-TT343-15 PDF

Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019 2018 Biểu mẫu số 52 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B52-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B52-TT343-15 PDF

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng đơn vị năm 2019 2018 Biểu mẫu số 53 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B53-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B53-TT343-15 PDF

 8 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 2018 Biểu mẫu số 54 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B54-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B54-TT343-15 PDF

Dự toán thu, chỉ, tỷ lệ % phân chia đối với các khoản thu phân chia và bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2019 2018 Biểu mẫu số 55 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B55-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B55-TT343-15 PDF

10  Dự toán bổ sung có mục tiêu  từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố năm 2019 2018 Biểu mẫu số 56 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B56-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B56-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách của từng huyện, thị xã, thành phố năm 2019 2018 Biểu mẫu số 57 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B57-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B57-TT343-15 PDF

12  Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 2018 Biểu mẫu số 58 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B58-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B58-TT343-15 PDF

 13 Dự toán khoán chi quản lý hành chính đơn vị dự toán cấp tỉnh năm 2019  2018 Biểu mẫu số 59 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B59-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B59-TT343-15 PDF

14 Dự toán khoán chi quản lý hành chính đơn vị dự toán cấp huyện năm 2019 2018 Biểu mẫu số 60 2973/QĐ-UBND 31/12/2018

DT-2019-N-B60-TT343-15 Excel

DT-2019-N-B60-TT343-15 PDF              
 


Đầu tư công
 
 1

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách Trung ương

2019   950/QĐ-UBND 01/06/2017

 

2 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương 2019   1509/QĐ-UBND 29/08/2017