Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Yên Bái

23/12/2022

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Yên Bái được HĐND tỉnh quyết định                                                                                                   
 1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 2022 Biểu mẫu số 46 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B46-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B46-TT343-15 PDF

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 2022 Biểu mẫu số 47 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B47-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B47-TT343-15 PDF

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 2022 Biểu mẫu số 48 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B48-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B48-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 2022 Biểu mẫu số 49 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B49-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B49-TT343-15 PDF

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2023 2022 Biểu mẫu số 50 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B50-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B50-TT343-15 PDF

6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2023 2022 Biểu mẫu số 51 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B51-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B51-TT343-15 PDF

7 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2022 Biểu mẫu số 52 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B52-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B52-TT343-15 PDF

8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 2022 Biểu mẫu số 53 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B53-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B53-TT343-15 PDF

9 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 2022 Biểu mẫu số 54 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B54-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B54-TT343-15 PDF

10 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2023 2022 Biểu mẫu số 55 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B55-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B55-TT343-15 PDF

11 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, xã, thành phố năm 2023 2022 Biểu mẫu số 56 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B56-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B56-TT343-15 PDF

12 Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 2022 Biểu mẫu số 57 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B57-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B57-TT343-15 PDF

13 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 2022 Biểu mẫu số 58 2623/QĐ-UBND 22/12/2022

DT-2023-N-B58-TT343-15 Excel

DT-2023-N-B58-TT343-15 PDF