Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý IV năm 2021

12/01/2022

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của tỉnh Yên Bái
 1 Cân đối ngân sách địa phương quý IV năm 2021 2022 Biểu mẫu số 59 55/TB-STC 12/01/2022

TH-2021-9T-B59-TT343-15 Excel

TH-2021-9T-B59-TT343-15 PDF

Ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý IV năm 2021  2022 Biểu mẫu số 60 55/TB-STC 12/01/2022

TH-2021-9T-B60-TT343-15 Excel

TH-2021-9T-B60-TT343-15 PDF

Ước thực hiện chi ngân sách Nhà nước quý IV năm 2021  2022 Biểu mẫu số 61 55/TB-STC 12/01/2022

TH-2021-9T-B61-TT343-15 Excel

TH-2021-9T-B61-TT343-15 PDF