Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công khai quyết toán ngân sách tỉnh Yên Bái năm 2017

31/12/2018

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Yên Bái năm 2017
 1 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2017 2018 Biểu mẫu số 62 2972/QĐ-UBND 31/12/2018

QT-2017-N-B62-TT343-15 Excel

QT-2017-N-B62-TT343-15 PDF

Quyết toán thu ngân sách Nhà nước năm 2017 2018 Biểu mẫu số 63 2972/QĐ-UBND 31/12/2018

QT-2017-N-B63-TT343-15 Excel

QT-2017-N-B63-TT343-15 PDF

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017 2018 Biểu mẫu số 64 2972/QĐ-UBND 31/12/2018

QT-2017-N-B64-TT343-15 Excel

QT-2017-N-B64-TT343-15 PDF

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2017 2018 Biểu mẫu số 65 2972/QĐ-UBND 31/12/2018

QT-2017-N-B65-TT343-15 Excel

QT-2017-N-B65-TT343-15 PDF

Quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2017 2018 Biểu mẫu số 66a 2972/QĐ-UBND 31/12/2018

QT-2017-N-B66a-TT343-15 Excel

QT-2017-N-B66a-TT343-15 PDF

Quyết toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2017 2018 Biểu mẫu số 66b 2972/QĐ-UBND 31/12/2018

QT-2017-N-B66b-TT343-15 Excel

QT-2017-N-B66b-TT343-15 PDF

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2017 2018 Biểu mẫu số 67 2972/QĐ-UBND 31/12/2018

QT-2017-N-B67-TT343-15 Excel

QT-2017-N-B67-TT343-15 PDF

 8 Quyết toán chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 2018 Biểu mẫu số 68 2972/QĐ-UBND 31/12/2018

QT-2017-N-B68-TT343-15 Excel

QT-2017-N-B68-TT343-15 PDF