Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công khai quyết toán ngân sách tỉnh Yên Bái năm 2020

30/12/2021

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Yên Bái năm 2020
 1 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2021 Biểu mẫu số 62 3001/QĐ-UBND 30/12/2021

QT-2020-N-B62-TT343-15 Excel

QT-2020-N-B62-TT343-15 PDF

Quyết toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020 2021 Biểu mẫu số 63 3001/QĐ-UBND 30/12/2021

QT-2020-N-B63-TT343-15 Excel

QT-2020-N-B63-TT343-15 PDF

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2021 Biểu mẫu số 64 3001/QĐ-UBND 30/12/2021

QT-2020-N-B64-TT343-15 Excel

QT-2020-N-B64-TT343-15 PDF

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2020 2021 Biểu mẫu số 65 3001/QĐ-UBND 30/12/2021

QT-2020-N-B65-TT343-15 Excel

QT-2020-N-B65-TT343-15 PDF

5 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 2021 Biểu mẫu số 66b 3001/QĐ-UBND 30/12/2021

QT-2020-N-B66-TT343-15 Excel

QT-2020-N-B66-TT343-15 PDF

6 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2020 2021 Biểu mẫu số 67 3001/QĐ-UBND 30/12/2021

QT-2020-N-B67-TT343-15 Excel

QT-2020-N-B67-TT343-15 PDF

7 Quyết toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2021 Biểu mẫu số 68 3001/QĐ-UBND 30/12/2021

QT-2020-N-B68-TT343-15 Excel

QT-2020-N-B68-TT343-15 PDF