Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Báo cáo số 214/BC-KTNS Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

02/12/2022

Báo cáo số 214/BC-KTNS Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021