Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Báo cáo số 18/BC-UBND Kết quả thực hiện Thông báo số 755/TB-KTNN ngày 23/8/2022 của Kiểm toán nhà nước, thông báo kết quả kiểm toán tại UBND tỉnh Yên Bái

18/01/2023

Báo cáo số 18/BC-UBND Kết quả thực hiện Thông báo số 755/TB-KTNN ngày 23/8/2022 của Kiểm toán nhà nước, thông báo kết quả kiểm toán tại UBND tỉnh Yên Bái