Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tổ chức xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2 năm 2023-2025

Tổ chức xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2 năm 2023-2025