Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2025, định hướng đến năm 2030

22/11/2022 10:27:00 Xem cỡ chữ
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các nhà quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số; định hướng, chỉ đạo các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác chuyển đổi số, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Giờ thực hành trong trường Cao đẳng y tế

Trong đó, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, đổi mới phương pháp dạy và học; tập trung thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường; huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp cần có sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới căn bản hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp không ngừng nỗ lực, chủ động cập nhật bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc phù hợp với yêu cầu, định hướng về chuyển đổi số.