Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tập trung thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

24/04/2020 08:54:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1125/UBND-NCPC yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Ảnh minh họa

Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Trên cơ sở kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đáp ứng yêu cầu đặt ra của công tác này trong tình hình mới và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tùy điều kiện, tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thực chất có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân và yêu cầu quản lý nhà nước của ngành, địa phương, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới được thông qua, trong đó chú trọng Luật An ninh mạng, Luật Tiếp cận thông tin và các chính sách, pháp luật khác liên quan đến an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, các lĩnh vực pháp luật được dư luận xã hội quan tâm, các vấn đề nổi cộm, liên quan trực tiếp đến từng đối tượng, địa bàn cụ thể.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chức năng, tăng cường tổ chức PBGDPL về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20/KH-HĐPH ngày 06/02/2020  về hoạt động năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái. Tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực Hội đồng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL, chú trọng các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin gắn với triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL năm 2020

Hướng dẫn nhân rộng, triển khai thực hiện các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả trên thực tế, phù hợp và đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tiếp tục tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL gắn với thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL năm 2020; tổ chức biên soạn, đăng tải, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu pháp luật liên quan trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương. Chú trọng phát huy vai trò của mạng xã hội trong việc tham gia PBGDPL cho nhân dân.

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực, chủ động viết tin, bài về thực tiễn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gửi về Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh để làm phong phú nội dung Trang Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chia sẻ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Triển khai hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc triển khai các Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến GDPL cần lồng ghép, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội khác để sử dụng hiệu quả nguồn lực; tiếp tục khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác PBGDPL. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì, tham mưu giúp UBND cùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo, điều phối các hoạt động và kinh phí thực hiện Chương trình PBGDPL, các đề án về PBGDPL tại địa phương theo đúng quy định tại Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường: Tăng cường phối hợp PBGDPL trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn Giáo dục công dân/Pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng video bài giảng online trong bối cảnh học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid-19. Thực hiện có chất lượng các hoạt động PBGDPL ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp.

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức công tác PBGDPL trong các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo tính thường xuyên, có trọng tâm, phù hợp với nhu cầu, tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, học viên.

Về triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật:

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là kỹ năng PBGDPL đối với đối tượng đặc thù. Phát động, tổ chức, tham gia tích cực Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi” theo Kế hoạch của tỉnh.

Về triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL(Thông tư số 03/2018/TT-BTP) và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 22/4/2019 về thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh:

Tiếp tục triển khai việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP; đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung phục vụ việc xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BTP gửi về Sở Tư pháp (đồng thời gửi file word về địa chỉ gmailngolamstp@gmail.com) trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Về hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09-11 với nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ; phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan…

Chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020 phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL; tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác PBGDPL; thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến phố chính, các khu trung tâm; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... 

Về các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020. Trong tháng cao điểm, khuyến khích các sở, ban, ngành, đoàn thể; địa phương tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác tư pháp 2020 gửi về Sở Tư pháp.

Về công tác hòa giải ở cơ sở: Triển khai tổ chức có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (Đề án 428). Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Công văn số 552/UBND-NCPC ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Giao Sở Tư phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở”.

Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Các địa phương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) tại địa phương theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu TCPL, Hội đồng đánh giá TCPL và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL (Thông tư số 07/2017/TT-BTP).

Tiến hành rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL (Quyết định số 619/QĐ-TTg, Thông tư số 07/2017/TT-BTP); kiến nghị chính sách, cơ chế hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL đáp ứng yêu cầu xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao... giai đoạn đoạn 2021 - 2025.

Tiến Lập