Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Yên Bái

31/5/2018

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Yên Bái