Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2019

15/10/2019

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2019 của tỉnh Yên Bái
 1 Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2019 2019 Biểu mẫu số 59 3456/TB-STC 15/10/2019

TH-2019-9T-B59-TT343-15 Excel

TH-2019-9T-B59-TT343-15 PDF

Ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý II năm 2019  2019 Biểu mẫu số 60 3456/TB-STC 15/10/2019

TH-2019-9T-B60-TT343-15 Excel

TH-2019-9T-B60-TT343-15 PDF

Ước thực hiện chi ngân sách Nhà nước quý II năm 2019  2019 Biểu mẫu số 61 3456/TB-STC 15/10/2019

TH-2019-9T-B61-TT343-15 Excel

TH-2019-9T-B61-TT343-15 PDF