Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý IV năm 2019

13/01/2020

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2019 của tỉnh Yên Bái
 1 Cân đối ngân sách địa phương quý IV năm 2019 2019 Biểu mẫu số 59 174/TB-STC 13/01/2020

TH-2019-9T-B59-TT343-15 Excel

TH-2019-9T-B59-TT343-15 PDF

Ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý IV năm 2019  2019 Biểu mẫu số 60 174/TB-STC 13/01/2020

TH-2019-9T-B60-TT343-15 Excel

TH-2019-9T-B60-TT343-15 PDF

Ước thực hiện chi ngân sách Nhà nước quý IV năm 2019  2019 Biểu mẫu số 61 174/TB-STC 13/01/2020

TH-2019-9T-B61-TT343-15 Excel

TH-2019-9T-B61-TT343-15 PDF