Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tình hình thực hiện ngân sách địa phương quý II năm 2021

14/07/2021

 STT  Tên báo cáo  Năm báo cáo Biểu mẫu  Số quyết định công bố  Ngày công bố  Đường dẫn toàn văn

              

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021của tỉnh Yên Bái
 1 Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2021 2021 Biểu mẫu số 59 1389/TB-STC 14/07/2021

TH-2021-6T-B59-TT343-15 Excel

TH-2021-6T-B59-TT343-15 PDF

Ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước quý II năm 2021  2021 Biểu mẫu số 60 1389/TB-STC 14/07/2021

TH-2021-6T-B60-TT343-15 Excel

TH-2021-6T-B60-TT343-15 PDF

Ước thực hiện chi ngân sách Nhà nước quý II năm 2021  2021 Biểu mẫu số 61 1389/TB-STC 14/07/2021

TH-2021-6T-B61-TT343-15 Excel

TH-2021-6T-B61-TT343-15 PDF