Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 13/1/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

 ngày 13 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Yên Bái)

_____________

                                                                                                                       

 

STT

NỘI DUNG

MỨC THU

I

SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

(đồng/trường hợp)

1

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

150.000

2

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất.

150.000

3

Hợp đồng thuê, mượn quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản.

150.000

4

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

100.000

5

Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác.

100.000

6

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh.

200.000

7

Hợp đồng vay tiền.

120.000

8

Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản.

100.000

9

Hợp đồng ủy quyền.

80.000

10

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch.

100.000

11

Hợp đồng, giao dịch khác.

100.000

12

Văn bản hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

100.000

13

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

200.000

14

Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng.

150.000

15

Di chúc.

150.000

16

Văn bản từ chối nhận di sản.

100.000

17

Giấy ủy quyền.

50.000

II

ĐÁNH MÁY, SAO CHỤP VĂN BẢN

(đồng/trang)

1

Đánh máy văn bản (trang A4)

(không thu đối với trường hợp đã thu thù lao soạn thảo hợp đồng, giao dịch tại mục I)

5.000

2

Sao chụp văn bản (trang A4)

500

3

Sao chụp văn bản (trang A3)

1.000

III

DỊCH TÀI LIỆU

(đồng/trang)

1

Dịch tiếng nước ngoài sang tiếng Việt .

150.000

2

Dịch tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

150.000

IV

CÁC VIỆC KHÁC

(đồng/trường hợp)

1

Sao lục hồ sơ.

50.000

2

Công bố di chúc.

100.000

3

Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế:

 

3.1

Dưới 10km

200.000

3.2

Từ 10km đến dưới 20km

400.000

3.3

Từ 20km đến dưới 50km

600.000

3.4

Các trường hợp khác

Tự thỏa thuận

                                                                                                         

(Ghi chú: Mức thu trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng)

 

File đính kèm: