Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giá cả thị trường

Thực hiện thông báo số 78/TB-UBND ngày 15 tháng 07 năm 2013 của UBND Tỉnh Yên Bái về việc thực hiện công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn Tỉnh Yên Bái. Cổng thông tin điện tử Tỉnh Yên Bái công khai danh mục bảng niêm yết giá cả hàng hoá, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn Tỉnh Yên Bái như sau:
STT TÊN MẶT HÀNG – DỊCH VỤ Văn bản đính kèm
1 Giá cả thị trường
2 Chỉ số giá tiêu dùng