Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Triển khai nhiệm vụ Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái

24/08/2019 14:05:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 24/8, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh làm việc với Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện để phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc, quán triệt yêu cầu xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh kết luận buổi làm việc

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh thành lập theo Quyết định số 1896-QĐ/TU, ngày 09/8/2019 gồm 19 thành viên do đồng chí Đỗ Quang Minh - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Tổ trưởng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội, Tổ giúp việc đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo đó, Tổ giúp việc gồm 4 nhóm: Nhóm biên tập về lĩnh vực kinh tế - xã hội; nhóm biên tập về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cải các tư pháp, phòng chống tham nhũng; nhóm biên tập về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Bộ phận tổng hợp chung.

Tại cuộc họp Tổ giúp việc đã trình bày tóm tắt nội dung chính của Đề cương Báo cáo chính trị và quán triệt yêu cầu xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Căn cứ đề cương Dự thảo Báo cáo chính trị và định hướng của đồng chí Tổ trưởng Tổ biên tập, đồng chí Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp biên các nội dung trong từng lĩnh vực như: kết quả đạt được; đánh giá tổng quát, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Nhóm trưởng chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thuộc lĩnh vực của mình được phân công.

Cuộc họp cũng đã quán triệt về các căn cứ biên tập, xây dựng dự thảo, bám sát vào Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; 03 đột phá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các báo cáo tổng kết của các ngành.

Đồng thời quán triệt yêu cầu các thành viên đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu chung; các nhận định, đánh giá đều phải có căn cứ, cơ sở thực tiễn đề minh chứng, khẳng định. Kịp thời tổng hợp, cung cấp số liệu, tài liệu về lĩnh vực được phân công theo yêu cầu của Tổ giúp việc hoặc theo đề nghị của các thành viên khác khi được yêu cầu.

Về Tiến độ, thời gian, đối với các thành viên biên tập xong nội dung được phân công, báo cáo nhóm trưởng trước ngày 5/9/2019. Đối với các nhóm, nhóm trưởng chỉ đạo tổng hợp chung nội dung của nhóm mình, báo cáo đồng chí Tổ trưởng Tổ giúp việc xong trước 10/9/2019. Về tổng hợp chung, Bộ phận tổng hợp chung của Văn phòng Tỉnh ủy tiến hành tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo lần 1 để báo cáo, xin ý kiến đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Tổ trưởng Tổ biên tập trước ngày 20/9/2019. Sau khi xin ý kiến Tổ biên tập, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Tổ trưởng Tổ biên tập, hoàn thiện dự thảo để trình Tổ biên tập (hoặc gửi xin ý kiến Tổ biên tập) trước ngày 25/9/2019. Tiếp thu các ý kiến tham gia của Tổ biên tập, hoàn chỉnh dự thảo và báo cáo Tiểu ban Văn kiện trước ngày 30/9/2019.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập, Tổ giúp việc tiếp thu, hoàn thiện, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo đúng thời gian yêu cầu Kế hoạch 137 của Tiểu ban Văn kiện.

Tại cuộc họp, thành viên Tổ giúp việc đã thảo luận sâu hơn về phương pháp tiếp cận, dự thảo, biên tập, các căn cứ để xây dựng Dự thảo báo cáo, bám sát chủ đề Đại hội, các số liệu phải có sự so sánh, đồng thời phân tích, dự báo được xu thế phát triển từ đó tham mưu, đề xuất các chỉ tiêu giải pháp phù hợp, sát với tình hình, có tính khả thi cao. Trong phần phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần bám vào định hướng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương đề xuất các nội dung phù hợp với tỉnh Yên Bái.

Các thành viên cũng phát biểu, đề xuất điều chỉnh 1 số chỉ tiêu trong Dự thảo báo cáo. Đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tác nghiệp, trao đổi trong tổ và giữa các nhóm đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, kịp thời trao đổi những vướng mắc cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đánh giá cao tính chủ động của Tổ giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu trước ngày 15/9/2019, các nhóm hoàn thành sơ lược báo cáo xin ý kiến đồng chí Tổ trưởng Tổ Biên tập, ngày 30/9 hoàn thiện Dự thảo lần 1.

Về nội dung bám sát chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo trình tự có văn bản nghị quyết, tổ chức thực hiện, kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, giải pháp khắc phục và phương hướng mục tiêu. Trên cơ sở đề cương chung cụ thể thành các chi tiết đảm bảo khoa học trên từng lĩnh vực; lưu ý về việc chốt số liệu, kiểm chứng số liệu, có sự so sánh với mục tiêu Đại hội, so với nhiệm kỳ trước. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải đảm bảo xu thế phát triển chung, trong đó lưu ý về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, du lịch, y tế, giáo dục, đầu tư cơ sở hạ tầng… theo hướng chất lượng, hiệu quả phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và ứng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và đời sống xã hội.

Khi hoàn thiện Dự thảo lập Tờ trình Tiểu ban Văn kiện, giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung Dự thảo, các căn cứ đưa ra số liệu, nhận định, xây dựng chỉ tiêu, giải pháp… trong Dự thảo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Tổ giúp việc tiếp tục phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, bám sát yêu cầu, tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công đảm bảo nội dung, chất lượng, hiệu quả.

1529 lượt xem
Thanh Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h