Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2020

20/02/2020 13:46:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 20/2, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Yên Bái chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, coi công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy chính quyền, đoàn thể; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngay  từ đầu năm, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, văn bản liên quan. Qua đó việc thực hiện và xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở đã đi vào thực chất và đảm bảo.

Trong năm qua, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Yên Bái và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của cán bộ công chức, viên chức trước khi quyết định các vấn đề quan trọng của cơ quan, nhất là những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm, việc tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Năm 2019, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quyết liệt chỉ đạo và quan tâm tổ chức thực hiện với 1.970 lượt công dân. Qua đó đã nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời chấn chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ những nội dung không còn phù hợp giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có điều kiện kiểm tra, đánh giá lại cơ chế, chính sách công tác chỉ đạo điều hành, hạn chế việc khiếu nại tố cáo tràn lan, vượt cấp cũng như nhiều bất cập khác của công tác khiếu nại tố cáo.

Việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tăng cường xúc tiến đầu tư, các thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp… được giải quyết công khai, minh bạch bằng hình thức đối thoại “Cà phê doanh nhân”…

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Yên Bái đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đề cao vai trò của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành…

217 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h