Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Vừa qua, Sở Nội vụ có Công văn số 215/SNV-CCVC ngày 28/3/2023 về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức năm 2023. Trong đó có phần "Ghi chú:....; kinh phí bồi dưỡng đối với viên chức do cơ quan quản lý trực tiếp hỗ trợ hoặc cá nhân đi bồi dưỡng tự đóng góp theo quy định hiện hành của nhà nước". Như vậy, quy định chỉ miễn cho cán bộ công chức, còn các cán bộ viên chức khi tham gia các lớp đào tạo chuyên viên, chuyên viên chính sẽ phải đóng kinh phí bồi dưỡng. Theo tôi được biết, tại các cơ quan không có quy định nào bắt buộc phải hỗ trợ cho cán bộ đi học nên thường cá nhân sẽ phải tự đóng.

Quy định số 25-QĐ/TU ngày 02/4/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về quản lý cán bộ tham gia Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/8/2018, tại điểm b, khoản 2, Điều 12 quy định về Quyền lợi của cán bộ tham gia Đề án: “Được ưu tiên lựa chọn và đảm bảo chế độ, chính sách khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển, điều động, biệt phái; được tham dự các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, một số hội nghị của cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện; được xem xét, ưu tiên quy hoạch, bố trí ở chức vụ cao hơn đối với những trường hợp nổi trội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Mặt khác, trong buổi gặp mặt cán bộ tham gia Đề án 11 ngày 24/4/2023 vừa qua, các đồng chí lãnh đạo Thường vụ Tỉnh ủy đã phát biểu là sẽ giành mọi ưu tiên, hỗ trợ kinh phí để các cán bộ thuộc Đề án được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, chính trị…

Vậy với trường hợp cá nhân tôi là viên chức nhưng là đối tượng thuộc Đề án 11 của Tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 có thuộc diện được hỗ trợ hoặc miễn kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng giống như công chức không? Rất mong nhận được phản hồi sớm. Xin trân trọng cảm ơn!”

Người hỏi: Công dân Đỗ Trọng Hiệp / Địa chỉ: Tổ 5, TT Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 04/05/2023

Câu trả lời:

Sở Nội vụ trả lời công dân Đỗ Trọng Hiệp như sau:

Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo các quy định sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (khoản 2 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ) quy định như sau:

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước cấp, kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, của cán bộ, công chức, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo các Chương trình, Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 2 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định (Điều 2 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính) quy định như sau:

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức  do viên chức đóng góp, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm, nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu khác (nếu có) theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm, nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu khác (nếu có) và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, kinh phí do đơn vị tự đảm báo từ các nguồn tài chính của đơn vị; từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có) theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Trường hợp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo các Chương trình, Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì nguồn kinh phí thực hiện theo các Chương trình, Đề án đó.”

Căn cứ các quy định trên hàng năm Sở Nội vụ đã xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, còn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức đối với viên chức do cơ quan quản lý trực tiếp hỗ trợ hoặc cá nhân đi bồi dưỡng tự đóng góp theo quy định hiện hành của nhà nước.

 Ông Đỗ Trọng Hiệp là viên chức Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình đã đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Ủy ban nhân dân tỉnh (Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Yên Bái) vì vậy ông Hiệp không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng, mà kinh phí bồi dưỡng của ông Hiệp do viên chức đóng góp, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Còn đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy, ông Đỗ Trọng Hiệp (cán bộ thuộc Đề án 11) sẽ được tham gia và được hỗ trợ kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Đề án.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 17/05/2023