Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

08/06/2019 06:36:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh với mục tiêu nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn góp phần củng cố, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn nhằm phòng chống dịch, bệnh và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Chị em phụ nữ tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và sử dụng nước sạch đến đối tượng là cán bộ công chức, viên chức và người dân. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 02/7 hàng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Đề xuất, bổ sung các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân nông thôn tham gia triển khai công tác vệ sinh cá nhân, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Duy trì việc đưa các chỉ tiêu về vệ sinh cá nhân, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch nông thôn vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và xã hội hóa để thúc đẩy và tăng cường đầu tư cho công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. Thực hiện ký cam kết phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan có liên quan để tổ chức chỉ đạo, triển khai lồng ghép các hoạt động truyền thông, giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn trong các hoạt động của các đơn vị. Sử dụng mạng lưới truyền thông đại chúng từ tỉnh đến cơ sở để tuyên truyền, phổ biến, vận động các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn.

Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện thực hành và tài liệu phổ biến kỹ năng truyền thông; đa dạng hoá các tài liệu truyền thông phù hợp với văn hoá, phong tục, tập quán, lối sống của các vùng. Tăng cường chất lượng thông tin trên các kênh truyền thông, đặc biệt tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng truyền thông trực tiếp thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, người có uy tín tại cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của kế hoạch.

Tăng cường hợp tác quốc tế để triển khai các chương trình, dự án, các phong trào và sáng kiến về truyền thông tại địa phương, hợp tác hiệu quả với các tổ chức của quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý và cung cấp thông tin về truyền thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn. Tăng cường công tác xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, đầu tư cho các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn để phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Huy động sự đầu tư của người dân trong việc xây dựng, sử dụng các công trình nước sạch, nhà tiêu, chuồng trại gia súc, gia cầm và thu gom, xử lý rác thải hộ gia đình theo Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020.

Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu đến năm 2025

Mục tiêu 1: Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ 100% lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành và đoàn thể được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.

+ 100% các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch triển khai hoặc đưa nội dung truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bố trí kinh phí thực hiện.

Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông của cán bộ làm công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn cho cán bộ y tế và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tại

+ 100% nhân viên y tế thôn bản được tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông và được cung cấp tài liệu truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.

+ 50% cộng tác viên truyền thông của các ban, ngành, đoàn thể được tập huấn về phương pháp truyền thông và cung cấp các tài liệu truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.

 Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức và thực hành của người dân nông thôn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ 80% các huyện, thị xã, thành phố hàng năm có tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn (Ngày Vệ sinh yêu nước, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày thế giới rửa tay với xà phòng...).

+ 100% các huyện, thị xã được cung cấp và sử dụng các loại tài liệu để truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn bằng các hình thức khác nhau.

+ 100% các các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động truyền thông về vệ sinh dựa vào cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

+ 100% trạm y tế xã, trường học tổ chức truyền thông và có góc truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.

Tầm nhìn đến năm 2030

Giai đoạn 2025 - 2030, duy trì kết quả đạt dược giai đoạn 2019 - 2025, đảm bảo công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn được duy trì bền vững. Tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

 

488 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h