Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

18/09/2020 06:48:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy một cách thiết thực, phù hợp, đúng quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh thành chương trình, kế hoạch hành động, các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, nội dung, biện pháp, thời gian thực hiện chi tiết; phân công rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; đồng thời tập trung nâng cao hiệu quả khâu tổ chức thực hiện gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch toàn khóa và hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nội dung thiết thực, phù hợp, quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai thực hiện nghiêm túc việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm; xác định rõ nội dung trọng tâm, chủ yếu, cụ thể hóa chủ đề học tập, làm theo Bác để tập trung lãnh đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị; chú trọng tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, qua đó đã có gần 500 tập thể, trên 2.000 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy mạnh các phong trào yêu nước, tác động tích cực, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để góp phần nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với cách làm sáng tạo, đồng bộ, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả, đồng thuận cao, cơ bản tỉnh đã hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, cơ quan, đơn vị hành chính trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở. Đến nay, đã giảm được 405 đầu mối cơ quan, đơn vị, bằng 25,4% so với năm 2015, giảm 07 đơn vị hành chính cấp xã và 985 (bằng 42%) thôn, bản, tổ dân phố, giảm trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, gần 14.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố; giảm 12% biên chế công chức (gần 800 biên chế), 13% biên chế viên chức (gần 3.650 biên chế) so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Trung ương giao; điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ. Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, chất lượng hoạt động nâng lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Công tác cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới; trong đó, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cấn bộ cấp cơ sở, nhất là ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện gắn kết các khâu đảm bảo chất lượng, liên thông, đồng bộ và khả thi; chất lượng sinh hoạt chi bộ thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề được nâng lên.

Số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 94,3%/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm bình quân đạt 89,6%, vượt 9,6% mục tiêu Nghị quyết. Hàng năm kết nạp trên 2.100 đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đạt kết quả tích cực, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Phương pháp, nội dung công tác dân vận có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng lên; bám sát nhiệm vụ chính trị để giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố...

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, cuộc vận động từ thiện, nhân đạo; trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; vận động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa; chủ động hơn trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tỷ lệ quần chúng tham gia vào hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội hằng năm đạt trên 80%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Để công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ tỉnh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ và giải quyết hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; đặc biệt trú trọng chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ thôn, bản, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, thường xuyên của Đảng ở cơ sở.       

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tính tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong công tác vận động quần chúng thực hiện tốt phong trào Thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

282 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h