Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

UBND tỉnh yêu cầu triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17/7/2019

08/08/2019 10:31:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp, cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp, thoái vốn tại các công ty cổ phần còn vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp theo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17/7/2019.

Khai thác gỗ rừng trồng ở Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Thác Bà, huyện Yên Bình.

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019 cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019; ban hành Chương trình hành động số 144-CT/TU ngày 15/02/2019 thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) cùng với các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (PTDN) tỉnh đã có buổi làm việc trực tiếp xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành về những nội dung còn vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa, giải thể các lâm trường và thoái vốn doanh nghiệp còn vốn nhà nước của tỉnh; làm việc với Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thống nhất danh sách các công ty chuyển về SCIC; tiến hành bàn giao Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I Yên Bái và Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II Yên Bái cho SCIC theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Yên Bái được giữ lại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái để tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn nhà nước và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Yên Bái được giãn tiến độ thoái vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái và hoàn thành trong năm 2020; triển khai cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần theo danh mục đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng các đề án chuyển đổi để phê duyệt, làm cơ sở tiến hành chuyển đổi; tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020” của tỉnh; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025; tiếp tục duy trì và cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, duy trì các buổi gặp mặt doanh nghiệp thông qua chương trình “Cà phê doanh nhân”, tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa các lãnh đạo các cấp, các cơ quan chuyên môn với doanh nghiệp, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, khuyến khích việc thành lập doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình hoạt động từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, kết quả 7 tháng năm 2019 đã có 142 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 53,6% kế hoạch),…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế  cần được khắc phục trong thời gian tới như: Tiến độ cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp, thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần còn chậm; công tác chỉ đạo điều hành giải quyết các vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa, chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần còn chậm, chưa quyết liệt; số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn gặp khó khăn; hoạt động của các doanh nghiệp chưa hiệu quả, khả năng cạnh tranh còn yếu,…

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp, cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp, thoái vốn tại các công ty cổ phần còn vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp theo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp còn vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý nghiêm túc tổ chức thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XII, Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 60/NQ-QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XII, các Nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định; tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa các lãnh đạo các cấp, các cơ quan chuyên môn với doanh nghiệp, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư, khuyến khích việc thành lập doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp; phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành các mục tiêu về thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ dạo ĐMPTDN tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức xây dựng phương án sắp xếp các công ty lâm nghiệp theo chỉ đạo UBND tỉnh; tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp theo mô hình tỉnh đã lựa chọn; chỉ đạo, hướng dẫn các công ty lâm nghiệp xây dựng phương án chuyển đổi sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh lại phương án; tiếp tục hướng dẫn Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái hoàn thành phương án thoái vốn theo quy định sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành việc bàn giao Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I và Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ II về SCIC theo nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao tại Văn bản số 1203/UBND-TH ngày 15/5/2019; chủ trì hướng dẫn, tổ chức thẩm tra xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các công ty lâm nghiệp rà soát lại quỹ đất đã được phê duyệt và điều chỉnh lại diện tích đất cho phù hợp (nếu có sự thay đổi) để có cơ sở xây dựng phương án sắp xếp các công ty lâm nghiệp theo đúng quy định.

6. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN tỉnh, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Yên Bái có doanh nghiệp thuộc đối tượng sắp xếp, cơ cấu lại, theo chức năng quản lý và nhiệm vụ phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Lao động TB&XH… hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các phương án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Yêu cầu các công ty lâm nghiệp, lâm trường thuộc đối tượng cổ phần hóa, giải thể; các Công ty cổ phần còn vốn nhà nước nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp theo danh mục và phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới và PTDN tỉnh) chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình kết quả, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo UBND tỉnh; đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 144-CT/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái.  

9. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ đưpc phân công có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

 

226 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h