Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần

17/06/2019 07:13:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất hoạt động Công ty Hoa Ngọc; chỉ đạo việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch miền Tây năm 2019; kế hoạch tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2030; Xác minh thông tin báo chí phản ánh công trình thủy lợi đầm Mụa đang bị bức tử... là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần qua.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn cân đối, bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp phía Nam (khu A); nghiên cứu, rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Âu Lâu, Khu công nghiệp nh Quân cho phù hợp với nhu cầu thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái xây dựng phương án thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách địa phương.

Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng đất, trong đó lưu ý hỗ trợ việc triển khai các dự án quy mô lớn trong Khu công nghiệp để tạo động lực phát triển;

Tổng hợp các dự án đầu tư trong khu công nghiệp đã ngừng hoạt động và không liên lạc được với nhà đầu tư từ đó đề xuất giải pháp xử lý đối với từng trường hợp theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và đầu tư xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp; từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của các khu công nghiệp; giám sát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong khu công nghiệp; hướng dẫn và giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định về lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ thực hiện các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành dự án.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019

Trong dịp này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Tổ chức lễ mít tinh phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề… Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người để chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm này… Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, đảm bảo không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội;

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất hoạt động Công ty Hoa Ngọc

UBND tỉnh yêu cầu các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng và các lĩnh vực khác liên quan tại “Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Hoa Ngọc tại thôn Đá Chồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái”. Căn cứ vào tình hình, mức độ vi phạm, các quy định pháp luật liên quan và tình hình thực tế tại địa phương xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/6/2019.

UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch miền Tây năm 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kịch bản Chương trình nghệ thuật khai mạc, Chương trình biểu diễn đường phố; xây dựng dự thảo Kế hoạch chi tiết việc triển khai thực hiện Sự kiện.

Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch chi tiết tham gia Sự kiện của địa phương

Kế hoạch tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2030

Các giải pháp chính bao gồm: Giải pháp về chính sách và vận động xã hội; Giải pháp về thông tin, giáo dục và truyền thông; Giải pháp về đảm bảo tài chính; Giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật; Giải pháp về nâng cao năng lực báo cáo thống kê, giám sát, theo dõi và đánh giá.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con giai đoạn 2019 - 2030…

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

Xây dựng, hoàn chỉnh Trang phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái; quản lý, khai thác, vận hành Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Trang Thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở. Cụ thể, triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube… và các mạng xã hội khác…

Phê duyệt Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái là đầu tư trang thiết bị dạy nghề Điều dưỡng, với tổng chi phí là 6,5 tỷ đồng.

Đề nghị hỗ trợ lắp đặt các trạm đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng

Để công tác cảnh báo, dự báo phục vụ hoạt động phòng tránh, ứng phó thiên tai của tỉnh được chủ động, kịp thời có hiệu quả hơn trong thời gian tới,Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai xem xét, hỗ trợ miễn phí cho tỉnh Yên Bái 10 trạm đo mưa tự động để bố trí lắp đặt trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Xác minh thông tin công trình thủy lợi đầm Mụa đang bị bức tử

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, Công ty TNHH Tân Phú kiểm tra, làm rõ thực trạng quản lý, khai thác công trình thủy lợi đầm Mụa và các thông tin Báo phản ánh liên quan đến việc xây dựng công trình đường giao thông khu công nghiệp...

475 lượt xem
Thanh Thủy (tổng hợp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h