Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với Sở Nội vụ

12/08/2019 20:18:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 12/8, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham mưu lĩnh vực ngành phụ trách và tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, các chương trình, đề án, chính sách trong lĩnh vực nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kết luận buổi làm việc

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã bám sát các văn bản Luật, nghị định, thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh, Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy. Sở đã chủ động rà soát biên chế đã giao năm 2018, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính, thông qua tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó trọng tâm tham mưu việc điều chỉnh bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục, đào tạo và y tế.

Sở đã chủ động tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cải cách chế độ công vụ, công chức, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo đúng chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đã đạt được kết quả tích cực. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tỉnh Yên Bái đạt 76,61 điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2017.

Cùng với đó, Sở Nội vụ đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo pháp luật; công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng được đổi mới; công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ được tăng cường. 7 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã hoàn thành 4/8 nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, và 11/17 nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành đó là: tham mưu những đề án, chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; chưa chủ động đề xuất các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực; thanh tra, kiểm tra về tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên chức chưa thường xuyên; tinh thần thái độ làm việc, ý thức chấp hành kỷ cương của một số cán bộ còn có biểu hiện trì trệ…

Để khắc phục những tồn tại trên và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ bám sát Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động 01 của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng tiến độ, hiệu quả. Bám sát chức năng nhiệm vụ của Sở, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của từng tuần, tháng quý; có phân công, thời hạn, rà soát đánh giá hàng tuần.

Về tổ chức bộ máy: cần tiến hành sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó tập trung đánh giá hoạt động hiệu quả của đơn vị đã được sắp xếp theo Nghị quyết 18,19; tiếp tục tham mưu sắp xếp một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tham mưu và ban hành tổ chức thực hiện Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập tập trung vào lĩnh vực y tế và giáo dục đào tạo; cổ phần hóa hoặc tự chủ hoàn toàn về tổ chức bộ máy, chi thường xuyên, chi đầu tư đối với một nhóm đơn vị sự nghiệp theo Chương trình hành động 144 và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18,19; nghiên cứu tham mưu ban hành khung vị trí việc làm trong đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở bám sát các văn bản của bộ, ngành trung ương.

Liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị hành chính nhất là đối với đơn vị tự chủ một phần, tự chủ toàn bộ trong chi thường xuyên, chi đầu tư; thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương; quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ; quy định về định kỳ chuyển đổi cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm… Đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức; tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức nhất là cán bộ ở vùng đặc biệt khó khăn; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị Sở Nội vụ nhanh chóng xây dựng kế hoạch biên chế 2019 - 2021; tiếp tục đề xuất phương án tinh giản biên chế hoặc bổ sung biên chế của một số cơ quan, đơn vị và hoàn thành trong tháng 8/2019; bám sát kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, hoàn thành trước tháng 10/2019; triển khai đề án tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính; quan tâm đến xây dựng sáng kiến cải cách hành chính; khẩn trương hoàn thiện phối hợp thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã để báo cáo Trung ương; tăng cường công tác văn thư lưu trữ, tôn giáo, thi đua khen thưởng…

409 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h