Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2019) Ngành Tư pháp Yên Bái: Quyết tâm thực hiện Chương trình 144 của Tỉnh ủy

27/08/2019 19:07:43 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch hành động số 300 để triển khai thực hiện Chương trình này.

Xác định phương châm hành động của năm là "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” gắn với mục tiêu "Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”, lãnh đạo ngành Tư pháp đã triển khai nội dung Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy tới cán bộ công chức toàn ngành, xác định rõ các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.

Với 15 nhiệm vụ chung nhằm tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân phương châm hành động của năm, tạo luồng sinh khí mới trong cả hệ thống chính trị, đảng viên và nhân dân các dân tộc thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2019 và các nhiệm vụ cụ thể, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các biện pháp hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, các địa bàn trọng điểm, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngành Tư pháp đã triển khai thực hiện những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. 

Thông qua việc đổi mới quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng bộ, Ban Giám đốc, Sở Tư pháp đã thực hiện thí điểm việc theo dõi đánh giá kết quả, chất lượng công việc hàng tuần đối với mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị. 

Cụ thể, vào mỗi chiều thứ 6 hàng tuần, các đồng chí trưởng phòng và lãnh đạo Sở trực tiếp phụ trách sẽ "cùng ngồi lại với nhau” để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với từng công chức, phân xếp loại hàng tuần, hàng tháng, làm cơ sở để đánh giá, phân xếp loại công chức hàng năm đảm bảo khách quan, chính xác.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, Sở đã thực hiện thí điểm đối với 1 phòng chuyên môn và cho thấy những kết quả cụ thể trong cách làm này. Đó là hiệu quả, chất lượng công việc của phòng được tăng cường, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ đã được nâng cao. 

Nhân rộng cách làm đó, kể từ ngày 1/7/2019, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện việc theo dõi, đánh giá chất lượng, kết quả công việc bằng sản phẩm hàng tuần đối với tất cả các phòng chuyên môn thuộc Sở. Một bước đổi mới hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành nữa của ngành được thể hiện trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin như: triển khai sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực lý lịch tư pháp (LLTP).

Dịch vụ đăng ký nhận hồ sơ, trả kết quả cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính tích hợp dịch vụ nộp hồ sơ trực tuyến; sử dụng hộp thư điện tử do Bộ Tư pháp cấp để trao đổi thông tin LLTP với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố (từ tháng 3/2018); sử dụng phần mềm "Kiềng ba chân” từ ngày 10/10/2018 trong tra cứu, xác minh thông tin LLTP (thực hiện gửi, nhận thông tin LLTP qua văn bản điện tử). 

Qua đó, đã góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí, rút ngắn thời hạn cấp phiếu, đáp ứng tốt các yêu cầu được phục vụ của công dân.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các biện pháp hiệu quả, phù hợp, lãnh đạo ngành đã xây dựng được nhiều mô hình mới với những cách làm hay, hiệu quả, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Đó là các mô hình câu lạc bộ tuyên truyền kiến thức pháp luật tới đồng bào các dân tộc từ nông thôn tới thành thị đang được ngành phổ biến nhân rộng như: Câu lạc bộ "Nông dân với kiến thức pháp luật” tại hai xã Thịnh Hưng, Phú Thịnh (huyện Yên Bình); Câu lạc bộ "Mặt trận với kiến thức pháp luật” tại hai xã Cát Thịnh và Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn); Câu lạc bộ "Thanh niên với kiến thức pháp luật”  ở phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái)... 

Ngoài ra, ngành Tư pháp đang tập trung triển khai thi hành có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015, Nghị định số 34 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; nâng cao chất lượng công tác thẩm định đề nghị xây dựng dự thảo VBQPPL, trong đó chú trọng tới tính dự báo của chính sách, đảm bảo tính khả thi để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ về hệ thống hóa VBQPPL, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ đề ra theo Kế hoạch số 213 của UBND tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với UBND tỉnh đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 ở địa phương; đặc biệt là thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện theo dõi việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội. 

Ngành cũng đề xuất và thực hiện các giải pháp giảm thiểu tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp. 

Đồng thời, tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2021; giải quyết cơ bản tình trạng tồn đọng thông tin LLTP; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng, Luật Luật sư, Luật Trợ giúp pháp lý... 

Bên cạnh đó, ngành tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; phát huy vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá; chú trọng thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này. 

Ngành Tư pháp cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ngành theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương và các yêu cầu của Chính phủ, bảo đảm thống nhất, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực hoạt động gắn với tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành, sử dụng chữ ký số; thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của ngành Tư pháp; thực hiện nghiêm chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 

425 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h