Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Khẩn trương tham mưu, xây dựng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

11/07/2019 16:38:58 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đây là nội dung văn bản UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh khẩn trương tham mưu, xây dựng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020. Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 gửi về trước ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 gửi về trước ngày 15 tháng 10 năm 2019

Để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái năm 2020 đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian quy định, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị xã hội -  nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh khẩn trương tham mưu, xây dựng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (các đề tài, đề án, dự án khoa học, công nghệ cấp tỉnh) để xác định nhiệm vụ đưa vào tuyển chọn thực hiện năm 2020.

Việc lựa chọn, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần thực hiện theo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả và theo hướng ưu tiên các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là một số lĩnh vực trọng tâm của tỉnh như ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đề xuất các giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; các giải pháp phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh,…; các nhiệm vụ khoa học công nghệ cần có địa chỉ tiếp nhận kết quả khi kết thúc, trong đó lưu ý một số điểm sau:

Căn cứ đề xuất  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020:

- Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII;

- Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái đến năm 2020;

- Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2020;

- Phương án số 01/PA-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh nhu cầu, tình hình thực tế phát triển kinh tế, xã hội, sản xuất, kinh doanh của ngành, đơn vị, địa phương

Trong sản xuất nông lâm nghiệp:

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp phát triển nền sản xuất theo hướng hàng hóa, có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh trong: Đề án tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Phương án số 01/PA-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái như: Cây lương thực có hạt, cây ăn quả (bưởi, cam, quýt,…), chè, quế, Sơn tra, măng tre Bát độ, thảo dược, gỗ nguyên liệu; gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản,... Tập chung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh để phát triển thương hiệu.

- Nghiên cứu đẩy mạnh sản xuất, chế biến theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế; xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất an toàn; áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt “GAP”, nông nghiệp hữu cơ; áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản sản phẩm và ứng dụng khoa học phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sử dụng có hiệu quả một số loại đất kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là khôi phục đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do thiên tai (có thể phục hồi hoặc không thể phục hồi), chuyển đổi cây trồng kịp thời để tận dụng đất đai, sớm ổn định đời sống cho người dân; đánh giá tiềm năng đất đai và hướng sử dụng bền vững đất sản xuất nông, lâm nghiệp trên vùng hồ Thác Bà.

- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các huyện phía Tây của tỉnh để phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Trong sản xuất công nghiệp:

Tập trung nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phù hợp trong thu hoạch, bảo quản và chế biến các loại nông lâm sản, thực phẩm; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm, tạo sản phẩm mới từ những nguyên liệu sẵn có; chế tạo máy móc vừa và nhỏ phục vụ sản xuất.

Các nhiệm vụ khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề cấp bách, bức xúc của đời sống kinh tế - an sinh xã hội, làm cơ sở xây dựng luận cứ khoa học giúp hoạch định các chủ chương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt lưu ý đề xuất các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao sức khỏe cho nhân dân; đào tạo lý luận chính trị nghiệp vụ chuyên môn và lý luận khoa học lãnh đạo về quản lý.

Các nhiệm vụ khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác: Tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chữ ký số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quản lý môi trường, quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn...; nghiên cứu các cơ chế, chính sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhằm cải thiện và phát huy các lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Để các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ có chất lượng, sát với nhu cầu của ngành, địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Hội đồng khoa học và công nghệ cơ sở xem xét, lựa chọn những nhiệm vụ khoa học thực sự cần thiết, sát với yêu cầu công việc chuyên môn của ngành và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ không nhất thiết phải do ngành hay địa phương thực hiện, mà có thể do các tổ chức khoa học công nghệ hay các đơn vị có đủ khả năng tham gia tuyển chọn để giúp triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái trước ngày 15 tháng 10 năm 2019 để tổng hợp trình Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh theo quy định (theo mẫu)./.

335 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h