Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Đồng ý đưa vào kế hoạch xây dựng thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019

11/08/2019 16:35:35 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tại Văn bản số 682/CV-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 về việc đăng ký “Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý đưa vào kế hoạch xây dựng thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

UBND tỉnh giao cho các sở, ngành liên quan của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ hoàn thiện các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với đó, Yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để có thể xem xét, hoàn tất các thủ tục đề nghị các bộ, ngành có liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

 

232 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h